ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ ปัจฉิมนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (11 มี.ค.2556) ]
: 106
: 119
: 94
: 96
: 103
: 130
: 117
: 116
: 104
: 97
: 90
: 90
: 95
: 81
: 104
: 90
: 89
: 102
: 96
: 105
: 104
: 90
: 94
: 102
: 90
: 93
: 98
: 85
: 132
: 95

ไปที่หน้า : [1] 2 ถัดไป | สุดท้าย

 

              สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
              680 ม. 11 ถ.นิตโย ต.ธาตเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000  โทรศัพท์ 042-970021 ต่อ 714 (อาคาร 9) ,042-970030 

โทรสาร  042-970029  หมายเลขโทรศัพท์ภายใน  อาคาร 9 ชั้น 3 IP-PHONE : 560  และ อาคาร 6 ชั้น 1 IP-PHONE : 561
              เว็บไซต์ : 
http://chemistry.sci.snru.ac.th  ; email : Chemsci@snru.ac.th  ; webmaster : onemaster@snru.ac.th