ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ อบรม เรื่อง ความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม (29 ม.ค. 2556) ]
: 152
: 152
: 127
: 135
: 140
: 125
: 131
: 139
: 120
: 138
: 126
: 126
: 136
: 131
: 134
: 116
: 121
: 121
: 114
: 126
: 124
: 126
: 128
: 116
: 128
: 137
: 123
: 126
: 132
: 127

ไปที่หน้า : [1] 2 ถัดไป | สุดท้าย

 

              สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
              680 ม. 11 ถ.นิตโย ต.ธาตเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000  โทรศัพท์ 042-970021 ต่อ 714 (อาคาร 9) ,042-970030 

โทรสาร  042-970029  หมายเลขโทรศัพท์ภายใน  อาคาร 9 ชั้น 3 IP-PHONE : 560  และ อาคาร 6 ชั้น 1 IP-PHONE : 561
              เว็บไซต์ : 
http://chemistry.sci.snru.ac.th  ; email : Chemsci@snru.ac.th  ; webmaster : onemaster@snru.ac.th