ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ โครงการสุขสันต์วันปีใหม่ 2556 (5 ม.ค. 2556) ]
: 67
: 79
: 80
: 69
: 103
: 64
: 94
: 59
: 81
: 64
: 61
: 85
: 89
: 57
: 52
: 60
: 68
: 53
: 49
: 87
: 63
: 117
: 52
: 63
: 61
: 54
: 71
: 57
: 57
: 72

ไปที่หน้า : แรก | ก่อนหน้า | 1 [2] 3 ถัดไป | สุดท้าย

 

              สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
              680 ม. 11 ถ.นิตโย ต.ธาตเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000  โทรศัพท์ 042-970021 ต่อ 714 (อาคาร 9) ,042-970030 

โทรสาร  042-970029  หมายเลขโทรศัพท์ภายใน  อาคาร 9 ชั้น 3 IP-PHONE : 560  และ อาคาร 6 ชั้น 1 IP-PHONE : 561
              เว็บไซต์ : 
http://chemistry.sci.snru.ac.th  ; email : Chemsci@snru.ac.th  ; webmaster : onemaster@snru.ac.th