ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ โครงการสุขสันต์วันปีใหม่ 2556 (5 ม.ค. 2556) ]
: 130
: 155
: 228
: 107
: 161
: 130
: 138
: 129
: 152
: 117
: 116
: 139
: 129
: 127
: 132
: 111
: 118
: 137
: 121
: 110
: 114
: 126
: 143
: 137
: 130
: 143
: 126
: 125
: 118
: 132

ไปที่หน้า : [1] 2 3 ถัดไป | สุดท้าย

 

              สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
              680 ม. 11 ถ.นิตโย ต.ธาตเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000  โทรศัพท์ 042-970021 ต่อ 714 (อาคาร 9) ,042-970030 

โทรสาร  042-970029  หมายเลขโทรศัพท์ภายใน  อาคาร 9 ชั้น 3 IP-PHONE : 560  และ อาคาร 6 ชั้น 1 IP-PHONE : 561
              เว็บไซต์ : 
http://chemistry.sci.snru.ac.th  ; email : Chemsci@snru.ac.th  ; webmaster : onemaster@snru.ac.th