ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ โครงการอบรมภาษาอังกฤษเตรียมพร้อมสำหรับการสมัครงาน (25 มี.ค. 2554) ]
: 154
: 137
: 116
: 104
: 218
: 217
: 144
: 209
: 141
: 119
: 140
: 135
: 143
: 203
: 140
: 123
: 119
: 127
: 132
: 127
: 208
: 149
: 145
: 145
: 187
: 158
: 127
: 161

ไปที่หน้า : [1] 

 

              สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
              680 ม. 11 ถ.นิตโย ต.ธาตเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000  โทรศัพท์ 042-970021 ต่อ 714 (อาคาร 9) ,042-970030 

โทรสาร  042-970029  หมายเลขโทรศัพท์ภายใน  อาคาร 9 ชั้น 3 IP-PHONE : 560  และ อาคาร 6 ชั้น 1 IP-PHONE : 561
              เว็บไซต์ : 
http://chemistry.sci.snru.ac.th  ; email : Chemsci@snru.ac.th  ; webmaster : onemaster@snru.ac.th