ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเป่าแก้วเบี้องต้น ครั้งที่ 26 รุ่นที่ 1 (21-24 มี.ค. 2554 ) ]
: 178
: 202
: 144
: 179
: 165
: 163
: 193
: 232
: 213
: 148
: 161
: 170
: 143
: 169
: 164
: 154
: 164
: 154
: 189
: 170
: 138
: 152
: 164
: 280
: 187
: 158
: 149
: 138
: 161
: 155

ไปที่หน้า : [1] 2 3 4 5 6 ถัดไป | สุดท้าย

 

              สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
              680 ม. 11 ถ.นิตโย ต.ธาตเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000  โทรศัพท์ 042-970021 ต่อ 714 (อาคาร 9) ,042-970030 

โทรสาร  042-970029  หมายเลขโทรศัพท์ภายใน  อาคาร 9 ชั้น 3 IP-PHONE : 560  และ อาคาร 6 ชั้น 1 IP-PHONE : 561
              เว็บไซต์ : 
http://chemistry.sci.snru.ac.th  ; email : Chemsci@snru.ac.th  ; webmaster : onemaster@snru.ac.th