ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ ออกค่ายชมรมเคมีอาสาพัฒนาสู่น้องในท้องถิ่น ณ รร.เซนต์โยเซฟท่าแร่ จังหวัดสกลนคร (15-16 ม.ค. 2554) ]
: 364
: 310
: 313
: 276
: 313
: 308
: 328
: 383
: 357
: 371
: 351
: 287
: 380
: 287
: 309
: 341
: 335
: 386
: 341
: 350
: 288
: 350
: 312
: 282
: 364
: 272
: 285
: 291
: 287
: 289

ไปที่หน้า : [1] 2 3 4 ถัดไป | สุดท้าย

 

              สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
              680 ม. 11 ถ.นิตโย ต.ธาตเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000  โทรศัพท์ 042-970021 ต่อ 714 (อาคาร 9) ,042-970030 

โทรสาร  042-970029  หมายเลขโทรศัพท์ภายใน  อาคาร 9 ชั้น 3 IP-PHONE : 560  และ อาคาร 6 ชั้น 1 IP-PHONE : 561
              เว็บไซต์ : 
http://chemistry.sci.snru.ac.th  ; email : Chemsci@snru.ac.th  ; webmaster : onemaster@snru.ac.th