ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเป่าแก้วเบื้องต้น ครั้งที่ 32 (15-18 พ.ค. 2560) ]
ด้วยสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเป่าแก้วเบื้องต้น ครั้งที่ 32 ระหว่างวันที่ 15-18 พ.ค. 2560 เพื่อฝึกอบรมเป่าแก้วพื้นฐานแก่นักศึกษาสาขาวิชาเคมี (วท.บ.(เคมี)) ชั้นปีที่ 2 จำนวน 21 คน ณ ห้องปฏิบัติการเป่าแก้ว สาขาวิชาเคมี (หลังอาคาร 6) โดยมีวิทยากรหลัก คือ นายอรรคเดช ราชสินธ์ นายนสิทธากร สายสะอาด และนายยุทธพัฒน์ นาโสก ผลการดำเนินโครงการ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ ผ่านการฝึกอบรมฯ ทุกคน และผู้ที่มีผลงานดีเด่น คือ ลำดับที่ 1 นายนัฐวุธ บุตรดี อันดับที่ 2 คือ น.ส.นรีรัตน์ อุบัวบล และอันดับที่ 3 น.ส.จินตนา ชนะเคน
: 42
: 33
: 23
: 23
: 21
: 22
: 24
: 24
: 23
: 21
: 20
: 22
: 25
: 22
: 18
: 21
: 21
: 21
: 22
: 20
: 18
: 19
: 20
: 20
: 19
: 18
: 22
: 19
: 21
: 23

ไปที่หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 ถัดไป | สุดท้าย

 

              สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
              680 ม. 11 ถ.นิตโย ต.ธาตเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000  โทรศัพท์ 042-970021 ต่อ 714 (อาคาร 9) ,042-970030 

โทรสาร  042-970029  หมายเลขโทรศัพท์ภายใน  อาคาร 9 ชั้น 3 IP-PHONE : 560  และ อาคาร 6 ชั้น 1 IP-PHONE : 561
              เว็บไซต์ : 
http://chemistry.sci.snru.ac.th  ; email : Chemsci@snru.ac.th  ; webmaster : onemaster@snru.ac.th