ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ โครงการแสดงความยินดีกับว่าที่บัณฑิตเคมี (วท.บ.(เคมี)) รุ่นที่ 15 (21 เม.ย. 2560) ]
ด้วยนักศึกษาสาขาวิชาเคมี ระดับปริญญาตรี (วท.บ.(เคมี)) ชั้นปีที่ 1-3 ได้จัดทำโครงการแสดงความยินดีกับว่าที่บัณฑิต (วท.บ.(เคมี)) รุ่นที่ 15 เพื่อแสดงความยินดีและสร้างขวัญกำลังใจที่ดีแก่นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา รวมทั้งรับฟังคำชี้แนะแนวทางในการดำรงชีวติหลังสำเร็จการศึกษา จากคณาจารย์สาขาวิชาเคมี ในวันศุกร์ ที่ 21 เมษายน 2560 เวลา17.30-22.00 น. ณ ร้านเรือนไม้คาราโอเกะ ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร
: 44
: 44
: 36
: 31
: 33
: 31
: 31
: 31
: 33
: 32
: 38
: 31
: 28
: 29
: 28
: 29
: 28
: 27
: 27
: 34
: 35
: 30
: 30
: 28
: 25
: 30
: 30
: 35
: 29
: 29

ไปที่หน้า : [1] 2 ถัดไป | สุดท้าย

 

              สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
              680 ม. 11 ถ.นิตโย ต.ธาตเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000  โทรศัพท์ 042-970021 ต่อ 714 (อาคาร 9) ,042-970030 

โทรสาร  042-970029  หมายเลขโทรศัพท์ภายใน  อาคาร 9 ชั้น 3 IP-PHONE : 560  และ อาคาร 6 ชั้น 1 IP-PHONE : 561
              เว็บไซต์ : 
http://chemistry.sci.snru.ac.th  ; email : Chemsci@snru.ac.th  ; webmaster : onemaster@snru.ac.th