ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ กิจกรรมเคมีวิชาการ ครั้งที่ 4 (1 เม.ย. 2560) ]
สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้จัดทำกิจกรรมเคมีวิชาการ ครั้งที่ 4 ในเสาร์ที่ 1 เมษายน 2560 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
: 69
: 64
: 56
: 67
: 68
: 55
: 53
: 55
: 49
: 49
: 60
: 61
: 52
: 50
: 52
: 49
: 54
: 47
: 61
: 68
: 58
: 49
: 31
: 64
: 51
: 55
: 59
: 60
: 50
: 51

ไปที่หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 ถัดไป | สุดท้าย

 

              สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
              680 ม. 11 ถ.นิตโย ต.ธาตเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000  โทรศัพท์ 042-970021 ต่อ 714 (อาคาร 9) ,042-970030 

โทรสาร  042-970029  หมายเลขโทรศัพท์ภายใน  อาคาร 9 ชั้น 3 IP-PHONE : 560  และ อาคาร 6 ชั้น 1 IP-PHONE : 561
              เว็บไซต์ : 
http://chemistry.sci.snru.ac.th  ; email : Chemsci@snru.ac.th  ; webmaster : onemaster@snru.ac.th