ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ โครงการค่ายเคมีอาสาพัฒนาสู่น้องในท้องถิ่น (25-26 ก.พ. 60) ]
: 49
: 36
: 33
: 31
: 27
: 25
: 20
: 27
: 25
: 29
: 27
: 28
: 31
: 25
: 22
: 24
: 23
: 26
: 22
: 27
: 19
: 28
: 25
: 25
: 38
: 29
: 39
: 29
: 28
: 29

ไปที่หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป | สุดท้าย

 

              สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
              680 ม. 11 ถ.นิตโย ต.ธาตเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000  โทรศัพท์ 042-970021 ต่อ 714 (อาคาร 9) ,042-970030 

โทรสาร  042-970029  หมายเลขโทรศัพท์ภายใน  อาคาร 9 ชั้น 3 IP-PHONE : 560  และ อาคาร 6 ชั้น 1 IP-PHONE : 561
              เว็บไซต์ : 
http://chemistry.sci.snru.ac.th  ; email : Chemsci@snru.ac.th  ; webmaster : onemaster@snru.ac.th