ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ โครงการศึกษาดูงานด้านเคมี (23-26 พ.ค. 2559) ]
ด้วยสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้จัดทำโครงการศึกษาดูงานด้านเคมี ระหว่างวันที่ 23-26 พฤษภาคม 2559 ณ บริษัททีพีไอโพลีน จำกัด (มหาชน) อ.แก่งคอย จ.สระบุรี บริษัทโอสถสภา จำกัด อ.เมือง จ.พระนครศรีอยุธยา และศูนย์การเรียนรู้ค่ายสุรสีห์ ตามแนวพระราชปรัชญา มณฑลทหารบกที่ 17 ค่ายสุรสีห์ ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
: 81
: 61
: 55
: 57
: 50
: 44
: 51
: 57
: 33
: 38
: 34
: 33
: 32
: 34
: 60
: 40
: 64
: 49
: 48
: 46
: 48
: 55
: 52
: 51
: 60
: 58
: 64
: 58
: 64
: 63

ไปที่หน้า : [1] 2 3 4 ถัดไป | สุดท้าย

 

              สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
              680 ม. 11 ถ.นิตโย ต.ธาตเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000  โทรศัพท์ 042-970021 ต่อ 714 (อาคาร 9) ,042-970030 

โทรสาร  042-970029  หมายเลขโทรศัพท์ภายใน  อาคาร 9 ชั้น 3 IP-PHONE : 560  และ อาคาร 6 ชั้น 1 IP-PHONE : 561
              เว็บไซต์ : 
http://chemistry.sci.snru.ac.th  ; email : Chemsci@snru.ac.th  ; webmaster : onemaster@snru.ac.th