ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ กิจกรรมค่ายชมรมเคมีอาสาพัฒนาสู่น้องในท้องถิ่น (23-24 ม.ค. 2559) ]
ชมรมเคมีอาสาพัฒนาสู่น้องในท้องถิ่น ได้จัดทำกิจกรรมออกค่ายเคมีอาสาพัฒนาสู่น้องในท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 23-24 มกราคม 2559 ณ โรงเรียนบ้านนาจาน หมู่ 8 ถ.บ้านดุง-หนองเม็ก บ้านโนนสำราญ ต.โพนสูง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
: 72
: 72
: 63
: 50
: 55
: 58
: 57
: 51
: 53
: 48
: 43
: 50
: 51
: 41
: 42
: 44
: 43
: 49
: 45
: 50
: 47
: 45
: 47
: 41
: 45
: 51
: 50
: 44
: 58
: 52

ไปที่หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ถัดไป | สุดท้าย

 

              สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
              680 ม. 11 ถ.นิตโย ต.ธาตเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000  โทรศัพท์ 042-970021 ต่อ 714 (อาคาร 9) ,042-970030 

โทรสาร  042-970029  หมายเลขโทรศัพท์ภายใน  อาคาร 9 ชั้น 3 IP-PHONE : 560  และ อาคาร 6 ชั้น 1 IP-PHONE : 561
              เว็บไซต์ : 
http://chemistry.sci.snru.ac.th  ; email : Chemsci@snru.ac.th  ; webmaster : onemaster@snru.ac.th