ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ ปฐมนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพเคมี (28 ส.ค. 2558) ]
ด้วยสาขาวิชาเคมี ได้กำหนดส่งนักศึกษาสาขาวิชาเคมี ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 (วท.บ.(เคมี) รุ่นที่ 14) จำนวน 15 คน ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตามหน่วยงานของรัฐและสถานประกอบการเอกชน จำนวน 8 แห่ง ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 จึงได้กำหนดวันปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในวันที่ 28 สิงหาคม 2558 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ศูนย์วิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นการให้ความรู้ ประสบการณ์ ข้อแนะนำ ข้อควรปฏิบัติ และสร้างขวัญกำลังใจที่ดีแก่นักศึกษาที่จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
: 117
: 171
: 114
: 126
: 118
: 122
: 120
: 115
: 100
: 93
: 118
: 93
: 96
: 137
: 131
: 100
: 121
: 97
: 104
: 109
: 125
: 116
: 124
: 123
: 97
: 110
: 91
: 98
: 106
: 86

ไปที่หน้า : [1] 2 ถัดไป | สุดท้าย

 

              สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
              680 ม. 11 ถ.นิตโย ต.ธาตเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000  โทรศัพท์ 042-970021 ต่อ 714 (อาคาร 9) ,042-970030 

โทรสาร  042-970029  หมายเลขโทรศัพท์ภายใน  อาคาร 9 ชั้น 3 IP-PHONE : 560  และ อาคาร 6 ชั้น 1 IP-PHONE : 561
              เว็บไซต์ : 
http://chemistry.sci.snru.ac.th  ; email : Chemsci@snru.ac.th  ; webmaster : onemaster@snru.ac.th