ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเป่าแก้วเบื้องต้น ครั้งที่ 30 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 27-30 เมษายน 2558 ]
สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเป่าแก้วเบื้องต้น ครั้งที่ 30 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 27-30 เมษายน 2558 เวลา 08.00-17.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการเป่าแก้ว สาขาววิชาเคมี (หลังอาคาร 6) เพื่อฝึกอบรมเป่าแก้ว แก่นักศึกษาสาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 2 (วท.บ.(เคมี) รุ่นที่ 15) จำนวน 19 คน
: 92
: 74
: 90
: 63
: 92
: 71
: 105
: 74
: 80
: 86
: 85
: 75
: 79
: 74
: 81
: 71
: 74
: 83
: 102
: 80
: 100
: 60
: 102
: 83
: 62
: 55
: 66
: 38
: 63
: 56

ไปที่หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 ถัดไป | สุดท้าย

 

              สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
              680 ม. 11 ถ.นิตโย ต.ธาตเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000  โทรศัพท์ 042-970021 ต่อ 714 (อาคาร 9) ,042-970030 

โทรสาร  042-970029  หมายเลขโทรศัพท์ภายใน  อาคาร 9 ชั้น 3 IP-PHONE : 560  และ อาคาร 6 ชั้น 1 IP-PHONE : 561
              เว็บไซต์ : 
http://chemistry.sci.snru.ac.th  ; email : Chemsci@snru.ac.th  ; webmaster : onemaster@snru.ac.th