ภาพกิจกรรม ปี 255420. นักศึกษาสาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 3 จัดแสดงโปสเตอร์ผลงานวิจัยที่สนใจ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาสัมมนาเคมีเฉพาะทาง 1 (1 ธ.ค. 2554)
19. งานราชภัฏวิชาการ (17-18 พ.ย. 2554)
18. ปฐมนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (31 ต.ค. 2554)
17. โครงการปลูกจิตสำนึกรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลดสภาวะโลกร้อน (28 ส.ค. 2554)
16. โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม (27 ส.ค. 2554)
15. โครงการพี่สอนน้องเพิ่มพูนทักษะเคมี (22-25 ส.ค. 2554)
14. งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2554 (17-18 ส.ค. 2554)
13. โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่เคมี 54 (23 ก.ค. 2554)
12. การประเมินคุณภาพการศึกษา สาขาวิชาเคมี (7 มิ.ย. 2554)
11. โครงการถ่ายทอดประสบการณ์พี่สู่นอง (8 เม.ย. 2554)
10. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเป่าแก้วเบี้องต้น ครั้งที่ 26 รุ่นที่ 2 (28-31 มี.ค. 2554 )
9. โครงการอบรมภาษาอังกฤษเตรียมพร้อมสำหรับการสมัครงาน (25 มี.ค. 2554)
8. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเป่าแก้วเบี้องต้น ครั้งที่ 26 รุ่นที่ 1 (21-24 มี.ค. 2554 )
7. โครงการอบรมนิติวิทยาศาสตร์เบื้องต้นแก่นักศึกษาสาขาวิชาเคมี (15-16 มี.ค. 2554)
6. โครงการศึกษาดูงานด้านเคมี (10-12 มี.ค. 2554)

5. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การไทเทรต การกลั่นและการกลั่นลำดับส่วน แก่นักเรียนโรงเรียนนครพนมวิทยาคม (7-8 มี.ค. 2554)
4. โครงการแสดงความยินดีกับว่าที่บัณฑิต (วท.บ.(เคมี) รุ่นที่ 9) / 6 มี.ค. 2554
3. ปัจฉิมนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (29 ม.ค. 2554)
2. ออกค่ายชมรมเคมีอาสาพัฒนาสู่น้องในท้องถิ่น  ณ รร.เซนต์โยเซฟท่าแร่ จังหวัดสกลนคร (15-16 ม.ค. 2554)
1. โครงการสุขสันต์วันปีใหม่ (8 ม.ค. 2554)


 


วันที่ : 8 ม.ค. 2554
ที่มา : สาขาวิชาเคมี
อ่าน : 3365

              สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
              680 ม. 11 ถ.นิตโย ต.ธาตเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000  โทรศัพท์ 042-970021 ต่อ 714 (อาคาร 9) ,042-970030 

โทรสาร  042-970029  หมายเลขโทรศัพท์ภายใน  อาคาร 9 ชั้น 3 IP-PHONE : 560  และ อาคาร 6 ชั้น 1 IP-PHONE : 561
              เว็บไซต์ : 
http://chemistry.sci.snru.ac.th  ; email : Chemsci@snru.ac.th  ; webmaster : onemaster@snru.ac.th