คณะกรรมการสาขา

คณะกรรมการสาขาวิชา

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิยม  ชลิตะนาวิน         ประธานกรรมการ

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุรัตน์  สายทอง           กรรมการ

3. ผู้ช่วยศสตราจารย์   ดร.พรกมล  สาฆ้อง        กรรมการ

4. อาจารย์ ดร.ธงจุฑา  สุวรรณประเสริฐ            กรรมการ

5. อาจารย์ ดร.ทิติยา  ศรีภักดี                         กรรมการและเลขานุการ
 วันที่ : 6 พ.ย. 2552
ที่มา :
อ่าน : 2688

              สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
              680 ม. 11 ถ.นิตโย ต.ธาตเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000  โทรศัพท์ 042-970021 ต่อ 714 (อาคาร 9) ,042-970030 

โทรสาร  042-970029  หมายเลขโทรศัพท์ภายใน  อาคาร 9 ชั้น 3 IP-PHONE : 560  และ อาคาร 6 ชั้น 1 IP-PHONE : 561
              เว็บไซต์ : 
http://chemistry.sci.snru.ac.th  ; email : Chemsci@snru.ac.th  ; webmaster : onemaster@snru.ac.th