อาจารย์ประจำหลักสูตร


อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2554)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดกมล  ลาโสภา       ประธานกรรมการ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรกมล  สาฆ้อง         กรรมการ
3. อาจารย์ ดร.ธงจุฑา  สุวรรณประเสริฐ              กรรมการ
4. อาจารย์ อรุณฉาย  อุนาศรี                               กรรมการ
5. อาจารย์ ดร.จินดา  จันดาเรือง                         กรรมการและเลขานุการ

  


วันที่ : 6 พ.ย. 2552
อ่าน : 4317

              สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
              680 ม. 11 ถ.นิตโย ต.ธาตเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000  โทรศัพท์ 042-970021 ต่อ 714 (อาคาร 9) ,042-970030 

โทรสาร  042-970029  หมายเลขโทรศัพท์ภายใน  อาคาร 9 ชั้น 3 IP-PHONE : 560  และ อาคาร 6 ชั้น 1 IP-PHONE : 561
              เว็บไซต์ : 
http://chemistry.sci.snru.ac.th  ; email : Chemsci@snru.ac.th  ; webmaster : onemaster@snru.ac.th