บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน 330 อัตรา ระหว่างวันที่ 15 มกราคม 2561-9 กุมภาพันธ์ 2561


วันที่ : 18 ม.ค. 2561
ที่มา : http://www.kruwandee.com
อ่าน : 180

              สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
              680 ม. 11 ถ.นิตโย ต.ธาตเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000  โทรศัพท์ 042-970021 ต่อ 714 (อาคาร 9) ,042-970030 

โทรสาร  042-970029  หมายเลขโทรศัพท์ภายใน  อาคาร 9 ชั้น 3 IP-PHONE : 560  และ อาคาร 6 ชั้น 1 IP-PHONE : 561
              เว็บไซต์ : 
http://chemistry.sci.snru.ac.th  ; email : Chemsci@snru.ac.th  ; webmaster : onemaster@snru.ac.th