ใบรับรองคุณวุฒิ (วท.บ.(เคมี)) ที่ ก.ค.ศ.รับรอง


หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (วท.บ.(เคมี)) ที่ ก.ค.ศ. รับรองคุณวุฒิ


    << หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/173 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2560 (คลิกดาวน์โหลดใบรับรองคุณวุฒิ ที่ ก.ค.ศ. รับรอง)

    << หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/516 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2555 (คลิกดาวน์โหลดใบรับรองคุณวุฒิ ที่ ก.ค.ศ. รับรอง)  
 


วันที่ : 30 มี.ค. 2560
ที่มา : http://qualification.otepc.go.th/menu.php
อ่าน : 921

              สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
              680 ม. 11 ถ.นิตโย ต.ธาตเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000  โทรศัพท์ 042-970021 ต่อ 714 (อาคาร 9) ,042-970030 

โทรสาร  042-970029  หมายเลขโทรศัพท์ภายใน  อาคาร 9 ชั้น 3 IP-PHONE : 560  และ อาคาร 6 ชั้น 1 IP-PHONE : 561
              เว็บไซต์ : 
http://chemistry.sci.snru.ac.th  ; email : Chemsci@snru.ac.th  ; webmaster : onemaster@snru.ac.th