ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2560

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาสาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 4 (วท.บ.(เคมี) รุ่นที่ 16)
ระหว่างวันที่    กรกฎาคม  2560  ถึงวันที่  กันยายน  2560

1. เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 90 ชั่วโมง ปีการศึกษา 2559
    1.1 รายชื่อนักศึกษาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  จำนวน 41 คน (ดาวน์โหลด)
    1.2 สรุปผลการประเมิน การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ระยะเวลา 90 ชั่วโมง


2. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 1/2560
   
2.1 แผนปฏิบัติงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ดาวน์โหลด)
   2.2 รายชื่อนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จำนวน 41 คน (ดาวน์โหลด)
   2.3 แหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
(นักศึกษาได้แหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพครบทุกคน)
 


วันที่ : 30 มี.ค. 2560
ที่มา :
อ่าน : 509

              สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
              680 ม. 11 ถ.นิตโย ต.ธาตเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000  โทรศัพท์ 042-970021 ต่อ 714 (อาคาร 9) ,042-970030 

โทรสาร  042-970029  หมายเลขโทรศัพท์ภายใน  อาคาร 9 ชั้น 3 IP-PHONE : 560  และ อาคาร 6 ชั้น 1 IP-PHONE : 561
              เว็บไซต์ : 
http://chemistry.sci.snru.ac.th  ; email : Chemsci@snru.ac.th  ; webmaster : onemaster@snru.ac.th