คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้งศึกษาธิการภาค รองศึกษาธิการภาค และประกาศจัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค ทั้ง 18 ภาคคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ แต่งตั้งศึกษาธิการภาค รองศึกษาธิการภาค และประกาศจัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค ทั้ง 18 ภาค
 
      1.  
จัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค   .pdf

      2.  
แต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค   .pdf

      3.  
แต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการภาค   .pdf

      4.  
การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด   .pdf


 


วันที่ : 28 มี.ค. 2559
ที่มา : http://www.moe.go.th
อ่าน : 350

              สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
              680 ม. 11 ถ.นิตโย ต.ธาตเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000  โทรศัพท์ 042-970021 ต่อ 714 (อาคาร 9) ,042-970030 

โทรสาร  042-970029  หมายเลขโทรศัพท์ภายใน  อาคาร 9 ชั้น 3 IP-PHONE : 560  และ อาคาร 6 ชั้น 1 IP-PHONE : 561
              เว็บไซต์ : 
http://chemistry.sci.snru.ac.th  ; email : Chemsci@snru.ac.th  ; webmaster : onemaster@snru.ac.th