ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2553

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

นักศึกษาสาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 4 (วท.บ.(เคมี) รุ่นที่ 9)

 

 

1. เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 90 ชั่วโมง ภาคเรียนที่ 1/2553
   1.1 รายชื่อนักศึกษาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
    2.2 สรุป ระยะเวลาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ระยะเวลา 90 ชั่วโมง

2. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2/2553

   2.1 แผนปฏิบัติงาน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
   2.2 รายชื่อนักศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
   2.3 แหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
   2.4 การปฐมนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
          วัน  เวลา  และ สถานที่    
                2  พฤศจิกายน  2553   เวลา  08.30-12.00 น.   ณ   ห้องประชุมใหญ่ศูนย์วิทยาศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
           สิ่งที่ต้องนำมาด้วยในวันปฐมนิเทศ 
                 1) รูปถ่าย (ชุดนักศึกษา) ขนาด  1  นิ้ว  จำนวน  1  แผ่น 
                 2) หนังสือแจ้งการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพสำหรับนักศึกษา (เฉพาะส่วนสำหรับผู้ปกครอง)
           การแต่งกาย
                  แต่งกายด้วยชุดนักศึกษา  หากแต่งกายไม่เรียบร้อยจะไม่อนุญาตให้เ้ข้ารับการปฐมนิเทศ และจะไม่ได้รับเอกสารการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
           กำหนดการปฐมนิเทศฯ  
           ภาพกิจกรรมปฐมนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

   2.5 การปัจฉิมนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
           รายงานตัวและส่งเอกสาร
                รายงานตัวและส่งเอกสารให้เสร็จ ภายใน วันที่ 21 มกราคม  2554 (เวลา 08.30-16.30น.) ณ อาคาร 6 ชั้น 1
           รายการเอกสารที่ต้องส่ง
                    1) สมุดลงเวลาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (แห่งละ 1 เล่ม)
                    2) หนังสือรับรองการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (คนละ 1 ฉบับ)
                    3) แบบประเมินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1 (คนละ 1 ฉบับ)
                    4) แบบประเมินโครงการ 1 (คนละ 1 ฉบับ)
                    5) สมุดบันทึกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (คนละ 1 เล่ม)
                    6) รายงานสรุปผลโครงการ (กลุ่มละ 1 เล่ม หรือ คนละ 1 เล่ม กรณีทำคนละเรื่องในแหล่งฝึกฯเดีียวกัน)
                    7) รายงานสรุปผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (คนละ 1 เล่ม)
          วัน  เวลา  และ สถานที่ การปัจฉิมนิเทศ (เปลี่ยนแปลงวันเวลา และสถานที่ใหม่)
                29 มกราคม  2554   เวลา  08.30-12.00 น.   ณ   ห้องประชุมย่อย ศูนย์วิทยาศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
          การแต่งกาย   แต่งกายด้วยชุดนักศึกษา
          กำหนดการปัจฉิมนิเทศฯ
          ภาพกิจกรรมปัจฉิมนิเทศฯ 


วันที่ : 29 ส.ค. 2553
ที่มา : สาขาวิชาเคมี
อ่าน : 2172

              สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
              680 ม. 11 ถ.นิตโย ต.ธาตเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000  โทรศัพท์ 042-970021 ต่อ 714 (อาคาร 9) ,042-970030 

โทรสาร  042-970029  หมายเลขโทรศัพท์ภายใน  อาคาร 9 ชั้น 3 IP-PHONE : 560  และ อาคาร 6 ชั้น 1 IP-PHONE : 561
              เว็บไซต์ : 
http://chemistry.sci.snru.ac.th  ; email : Chemsci@snru.ac.th  ; webmaster : onemaster@snru.ac.th