บุคลากร

 

 

   
ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิยม  ชลิตะนาวิน
ตำแหน่ง :

อาจารย์ /ประธานสาขาวิชาเคมี/ประธานหลักสตูต ค.บ.(เคมี)

คุณวุฒิ : กศ.ม.(เคมี)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
e-mail : chalitanawin@gmail.com 
 ประธานสาขาวิชาเคมี  
 

 

   
ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุรัตน์  สายทอง
ตำแหน่ง : อาจารย์
คุณวุฒิ : วท.ม.(การสอนเคมี)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
e-mail : anuratkramblue@gmail.com

 

   
ชื่อ-สกุล : อาจารย์บำรุง  รินทา
ตำแหน่ง : อาจารย์
คุณวุฒิ : วท.ม.(การสอนเคมี)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
e-mail : rungbum123@hotmail.com

 

   
ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรกมล  สาฆ้อง
ตำแหน่ง : อาจารย์
คุณวุฒิ : ปร.ด.(ชีวเคมีทางการแพทย์)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
e-mail : s.sakong@gmail.com

 

   
ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดกมล  ลาโสภา
ตำแหน่ง : อาจารย์/ประธานหลักสูตร วท.บ.(เคมี)
คุณวุฒิ : ป.เอก (เคมี)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
e-mail : sudkamon2009@hotmail.com

 

   
ชื่อ-สกุล : อาจารย์ ดร.ธงจุฑา  สุวรรณประเสริฐ
ตำแหน่ง : อาจารย์
คุณวุฒิ : Ph.D.(chemistry)
สถาบันการศึกษา : Northumbria University,UK
e-mail : thongjuta_s@hotmail.com

 

   
ชื่อ-สกุล : อาจารย์ ดร.ทิติยา    ศรีภักดี
ตำแหน่ง : อาจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย)
คุณวุฒิ : ปร.ด.(เคมี) : เคมีวิเคราะห์
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
e-mail : thitiyapae@gmail.com


 

   
ชื่อ-สกุล : อาจารย์สุมนา   ถวิล
ตำแหน่ง : อาจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย)
คุณวุฒิ : วท.ม. (ปิโตรเคมีและวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์)
สถาบันการศึกษา : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
e-mail : bebae_5@hotmail.com


 

   
ชื่อ-สกุล : อาจารย์อรุณฉาย  อุนาศรี
ตำแหน่ง : อาจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย)
คุณวุฒิ : วท.ม. (เคมีวิเคราะห์)
สถาบันการศึกษา : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
e-mail : ao_naja555@hotmail.com


 

   
ชื่อ-สกุล : อาจารย์ศุภกร  อาจหาญ
ตำแหน่ง : อาจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย)
คุณวุฒิ : วท.ม. (เคมีอินทรีย์)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
e-mail : sam_supakorn@hotmail.com


 

   
ชื่อ-สกุล : อาจารย์  ดร.จินดา   จันดาเรือง
ตำแหน่ง : อาจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย)
คุณวุฒิ : ปร.ด.(ชีวเคมี)  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วท.ม. (จุลชีววิทยา)  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
e-mail : jindajandaruang@yahoo.com


 

   
ชื่อ-สกุล : อาจารย์  ดร.วุฒิชัย  รสชาติ
ตำแหน่ง : อาจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย)
คุณวุฒิ : Ph.D. (Chemistry) Suranaree University of Technology
วท.ม. (เคมี)  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
e-mail : roschat1@gmail.com

 

 

   
ชื่อ-สกุล : อาจารย์  ดร.วิชญ์พล  โถสายคำ
ตำแหน่ง : อาจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย)
คุณวุฒิ : ปร.ด. (เคมี) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วท.ม. (เคมี) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
e-mail : witphon.tho@msu.ac.th

 

   
ชื่อ-สกุล : นายอรรคเดช   ราชสินธ์
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
คุณวุฒิ : ค.บ.(เคมี)
สถาบันการศึกษา : สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์
e-mail : arckadech@gmail.com

 

 

 

   
ชื่อ-สกุล : นางสาวพักตร์พิมาน  นันศรีบุตร
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหารทั่วไป
คุณวุฒิ : วท.บ.(เคมี)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
e-mail : pakpiman_569@hotmail.com

   


 

 


วันที่ : 28 ก.ย. 2552
อ่าน : 9339

              สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
              680 ม. 11 ถ.นิตโย ต.ธาตเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000  โทรศัพท์ 042-970021 ต่อ 714 (อาคาร 9) ,042-970030 

โทรสาร  042-970029  หมายเลขโทรศัพท์ภายใน  อาคาร 9 ชั้น 3 IP-PHONE : 560  และ อาคาร 6 ชั้น 1 IP-PHONE : 561
              เว็บไซต์ : 
http://chemistry.sci.snru.ac.th  ; email : Chemsci@snru.ac.th  ; webmaster : onemaster@snru.ac.th