ภาพกิจกรรม ปี 2559

 


10. โครงการปลูกจิตสำนึกรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (10 ก.ย. 59)
9. โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่เคมี 59 (28 ส.ค. 59)
8. งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2559 (18-20 ส.ค. 2559)
7. ปฐมนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพเคมี (30 มิ.ย. 59)
6. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเป่าแก้วเบื้องต้น ครั้งที่ 31 รุ่นที่ 2 (6-9 มิ.ย. 2559)
5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเป่าแก้วเบื้องต้น ครั้งที่ 31 รุ่นที่ 1 (31 พ.ค.-3 มิ.ย. 2559)
4. โครงการศึกษาดูงานด้านเคมี (23-26 พ.ค. 2559)
3. เคมีวิชาการ ครั้งที่ 3 (19 พ.ค. 2559)
2. กิจกรรมค่ายชมรมเคมีอาสาพัฒนาสู่น้องในท้องถิ่น (23-24 ม.ค. 2559)
1. กิจกรรมสุขสันต์วันปีใหม่ 2559 (8 ม.ค. 2559)


 


วันที่ : 2 ก.พ. 2559
ที่มา :
อ่าน : 1316

              สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
              680 ม. 11 ถ.นิตโย ต.ธาตเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000  โทรศัพท์ 042-970021 ต่อ 714 (อาคาร 9) ,042-970030 

โทรสาร  042-970029  หมายเลขโทรศัพท์ภายใน  อาคาร 9 ชั้น 3 IP-PHONE : 560  และ อาคาร 6 ชั้น 1 IP-PHONE : 561
              เว็บไซต์ : 
http://chemistry.sci.snru.ac.th  ; email : Chemsci@snru.ac.th  ; webmaster : onemaster@snru.ac.th