ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2559

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาสาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 4 (วท.บ.(เคมี) รุ่นที่ 15) 
ระหว่างวันที่  4  กรกฎาคม  2559  ถึงวันที่  30  กันยายน  2559

1. เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 90 ชั่วโมง ปีการศึกษา 2558
    1.1 รายชื่อนักศึกษาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  จำนวน 19 คน (ดาวน์โหลด)
    1.2 สรุปผลการประเมิน การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ระยะเวลา 90 ชั่วโมง


2. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 1/2559
   
2.1 แผนปฏิบัติงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ดาวน์โหลด)
   2.2 รายชื่อนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จำนวน 19 คน (ดาวน์โหลด)
   2.3 แหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
(นักศึกษาได้แหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพครบทุกคน)
       2.3.1 น.ส.อารียา โสภา และน.ส.กัลยาณี ฤทธิธรรม ฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ บริษัทห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด (สมุทรสาคร)

       2.3.2 น.ส.จุฑามาศ คำมี และน.ส.ดลยา โพธิ์พร ฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 (ขอนแก่น)
       2.3.3 น.ส.ธัญรดา เหล่าเคน นายเอกพร ธรรมยศ และ นายชลิตพล ฮาดทักษ์วงศ์ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 4 (ขอนแก่น)
       2.3.4 น.ส.ขนิษฐา เชิดสะภู และน.ส.วิลัยพร แก้วลา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ พิสูจน์หลักฐานจังหวัดสกลนคร
       2.3.5 น.ส.อรทัย แสงวงค์ และน.ส.ทิชานันท์ พะวงค์ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสกลนคร
       2.3.6 น.ส.วิลาวัลย์ ดังสีสัตย์ และน.ส.หทัยรัตน์ ประเสริฐแท่น ฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ขอนแก่น)
       2.3.7 น.ส.วันเพ็ญ จันทร์แหล้ และน.ส.เรไร พลเยี่ยม ฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ พิสูจน์หลักฐานจังหวัดอุดรธานี
       2.3.8 น.ส.หัทยา สุวรรณเจริญ และน.ส.อนันตยา ราชัย ฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 (อุดรธานี)
       2.3.9 น.ส.จิราพร ยะจันโท และน.ส.อนุชิดา ไพรลินทร์ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ สำนักงานสิ่งแวดล้อม ภาคที่ 10 (ขอนแก่น)

 
2.4 ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
        2.4.1 วัน เวลา และสถานที่
            30  มิถุนายน  2559  เวลา 08.30-12.00 น.  ณ  ห้องประชุมใหญ่ศูนย์วิทยาศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
        2.4.2 สิ่งที่นักศึกษาต้องนำมาในวันปฐมนิเทศฯ
            1) รูปถ่าย (ชุดนักศึกษา) ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 แผ่น (ใช้ติดในสมุดบันทึกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หน้า ประวัติย่อนักศึกษาฯ)
            2) หนังสือแจ้งการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพสำหรับนักศึกษา (เฉพาะส่วนสำหรับผู้ปกครอง)
        2.4.3 การแต่งกาย
             แต่งกายด้วยชุดนักศึกษาเท่านั้น หากแต่งกายไม่เรียบร้อยจะไม่อนุญาตให้เข้ารับการปฐมนิเทศและจะไม่ได้รับเอกสารการฝึกประสบการณ์วิชาชีพวันที่ : 28 ธ.ค. 2558
ที่มา :
อ่าน : 720

              สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
              680 ม. 11 ถ.นิตโย ต.ธาตเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000  โทรศัพท์ 042-970021 ต่อ 714 (อาคาร 9) ,042-970030 

โทรสาร  042-970029  หมายเลขโทรศัพท์ภายใน  อาคาร 9 ชั้น 3 IP-PHONE : 560  และ อาคาร 6 ชั้น 1 IP-PHONE : 561
              เว็บไซต์ : 
http://chemistry.sci.snru.ac.th  ; email : Chemsci@snru.ac.th  ; webmaster : onemaster@snru.ac.th