ประกาศผลการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2558

ประกาศผลการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2558

    1. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของครุสภา 9 มาตรฐาน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 1
    2. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของครุสภา 9 มาตรฐาน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 2
    3. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของครุสภา 9 มาตรฐาน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 3
    4. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของครุสภา 9 มาตรฐาน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 4
    5. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของครุสภา 9 มาตรฐาน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 5
    6. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของครุสภา 9 มาตรฐาน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 6
    7. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของครุสภา 9 มาตรฐาน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 7
    8. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของครุสภา 9 มาตรฐาน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 8
    9. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของครุสภา 9 มาตรฐาน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 9
    10. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของครุสภา 9 มาตรฐาน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 10
    11. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของครุสภา 9 มาตรฐาน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 11
    12. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของครุสภา 9 มาตรฐาน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 12
    13. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของครุสภา 9 มาตรฐาน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 13

 


วันที่ : 15 ธ.ค. 2558
ที่มา :
อ่าน : 617

              สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
              680 ม. 11 ถ.นิตโย ต.ธาตเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000  โทรศัพท์ 042-970021 ต่อ 714 (อาคาร 9) ,042-970030 

โทรสาร  042-970029  หมายเลขโทรศัพท์ภายใน  อาคาร 9 ชั้น 3 IP-PHONE : 560  และ อาคาร 6 ชั้น 1 IP-PHONE : 561
              เว็บไซต์ : 
http://chemistry.sci.snru.ac.th  ; email : Chemsci@snru.ac.th  ; webmaster : onemaster@snru.ac.th