คณะกรรมดำเนินงานชมรมฯ ปี 2558

 

 

คณะกรรมการดำเนินงานชมรมเคมีอาสาพัฒนาสู่น้องในท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2558

 

 

 

 
  นายเอกพร ธรรมยศ
ประธานชมรมเคมีอาสาพัฒนาสู่น้องในท้องถิ่น
 
 

 

 
น.ส.หัทยา สุวรรณเจริญ
รองประธานชมรมฯ
  นายรัชชานนท์ เคนพิทักษ์
รองประธานชมรมฯ

  

   
นายสิทธิพงษ์ อุปรี
กรรมการ
น.ส.สิรินยา ปามี
กรรมการ
น.ส.ทัศนีย์ หาพรหม
กรรมการ

 

   
น.ส.มณีวรรณ เสียงล้ำ
กรรมการ
นายทิณพัฒ ใยวังหน้า
กรรมการ
น.ส.สุภาภรณ์ บุราณสาร
กรรมการ

 

   
น.ส.อนันตยา ราชัย
กรรมการ
น.ส.อนุชิดา ไพรลินทร์
กรรมการ
น.ส.กัลยาณี ฤทธิธรรม
กรรมการ

 

   
น.ส.แสงจรัส หล้าพรหม
กรรมการและเหรัญญิก
นายชลิตพล ฮาดทักษ์วงศ์
กรรมการและพัสดุ
น.ส.หทัยรัตน์ ประเสริฐแท่น
กรรมการและประชาสัมพันธ์
     
 นายเบญจพล  วงศ์พาน
กรรมการและเลขานุการ
น.ส.สุปราณี  โพธิรักษา
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 น.ส.ธิติยา  วงศ์ราชา
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
     
     
     

 


วันที่ : 22 ก.ย. 2558
ที่มา :
อ่าน : 553

              สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
              680 ม. 11 ถ.นิตโย ต.ธาตเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000  โทรศัพท์ 042-970021 ต่อ 714 (อาคาร 9) ,042-970030 

โทรสาร  042-970029  หมายเลขโทรศัพท์ภายใน  อาคาร 9 ชั้น 3 IP-PHONE : 560  และ อาคาร 6 ชั้น 1 IP-PHONE : 561
              เว็บไซต์ : 
http://chemistry.sci.snru.ac.th  ; email : Chemsci@snru.ac.th  ; webmaster : onemaster@snru.ac.th