ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2558

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาสาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 4 (วท.บ.(เคมี) รุ่นที่ 14) 
ระหว่างวันที่  1  กันยายน  2558  ถึงวันที่  27  พฤศจิกายน  2558

1. เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 90 ชั่วโมง ปีการศึกษา 2557
    1.1 รายชื่อนักศึกษาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  จำนวน 15 คน (ดาวน์โหลด)
    1.2 สรุปผลการประเมิน การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ระยะเวลา 90 ชั่วโมง
(ผ่านทุกคน)

2. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 1/2558
   
2.1 แผนปฏิบัติงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ดาวน์โหลด)
   2.2 รายชื่อนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จำนวน 15 คน (ดาวน์โหลด)
   2.3 สรุปแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
(ดาวน์โหลด)  

 
2.4 ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
        2.4.1 วัน เวลา และสถานที่
            28  สิงหาคม  2558  เวลา 08.30-12.00 น.  ณ  ห้องประชุมใหญ่ศูนย์วิทยาศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
        2.4.2 สิ่งที่นักศึกษาต้องนำมาในวันปฐมนิเทศฯ
            1) รูปถ่าย (ชุดนักศึกษา) ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 แผ่น (ใช้ติดในสมุดบันทึกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หน้า ประวัติย่อนักศึกษาฯ)
            2) หนังสือแจ้งการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพสำหรับนักศึกษา (เฉพาะส่วนสำหรับผู้ปกครอง)
        2.4.3 การแต่งกาย
             แต่งกายด้วยชุดนักศึกษาเท่านั้น หากแต่งกายไม่เรียบร้อยจะไม่อนุญาตให้เข้ารับการปฐมนิเทศและจะไม่ได้รับเอกสารการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

        2.4.3 กำหนดการปฐมนิเทศฯ (ดาวน์โหลด)       
        2.4.4  ดูภาพกิจกรรมปฐมนิเทศฯ (คลิก)


  2.5 ปัจฉิมนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
        2.5.1 วัน เวลา และสถานที่
            15  ธันวาคม  2558   เวลา 08.00-12.00 น.  ณ  ห้องประชุมใหญ่ศูนย์วิทยาศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

        2.5.2 เอกสารที่ต้องส่งหลังกลับจากฝึกประสบการณ์วิชาชีพเคมี จำนวน 7 รายการ ดังนี้
            1) สมุดลงเวลาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  (แห่งละ 1 เล่ม)
            2) สมุดบันทึกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (คนละ 1 เล่ม)
            3) หนังสือรับรองการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (คนละ 1 ฉบับ)
            4) แบบประเมินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1 (คนละ 1 ฉบับ)
            5) แบบประเมินโครงการ 1 (คนละ 1 ฉบับ)
            6) รายงานสรุปโครงการ  (กลุ่มละ 1 เล่ม)
            7) รายงานสรุปการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (คนละ 1 เล่ม)

        โดยส่งเอกสารทั้งหมด ระหว่างวันที่  28-30  พฤศจิกายน  2558 และ 1-8 ธันวาคม 2558 เวลา 08.30-16.30 น.   ณ   อาคาร 6 ชั้น 1 ในวันและเวลาราชการ (นักศึกษาที่กลับมาแล้วให้มารายงานตัวที่อาคาร 6 ชั้น 1 ภายใน 4 ธันวาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ)
        2.5.3 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศฯ 
             นักศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและอาจารย์นิเทศก์แต่ ละแหล่งฝึกฯ  เล่าสรุปรายงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ปัญหา  อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่างๆ  ในระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  เพื่อสาขาวิชาเคมี จะได้นำข้อมูลไปปรับปรุงแก้ไข  เรื่องการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาสาขาวิชาเคมี ในรุ่นต่อไป รวมทั้งเป็นข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตสาขาวิชาเคมี
        2.5.4 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
             อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาสาขาวิชาเคมี (วท.บ.(เคมี)) ชั้นปีที่ 1-4 ประมาณ 119 คน
 
        2.5.5 กำหนดการ (ดาวน์โหลด)

 


วันที่ : 9 มิ.ย. 2558
ที่มา :
อ่าน : 881

              สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
              680 ม. 11 ถ.นิตโย ต.ธาตเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000  โทรศัพท์ 042-970021 ต่อ 714 (อาคาร 9) ,042-970030 

โทรสาร  042-970029  หมายเลขโทรศัพท์ภายใน  อาคาร 9 ชั้น 3 IP-PHONE : 560  และ อาคาร 6 ชั้น 1 IP-PHONE : 561
              เว็บไซต์ : 
http://chemistry.sci.snru.ac.th  ; email : Chemsci@snru.ac.th  ; webmaster : onemaster@snru.ac.th