ภาพกิจกรรม ปี 2553

1. งานพบปะสังสรรค์ศิษย์เก่าเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 1(2 มกราคม 2553)
2. งานราชภัฏวิชาการ ครั้งที่ 7 (8-10 มกราคม 2553)
3. นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 25-28 ม.ค. 2553
4. ปัจฉิมนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 19 ก.พ. 2553
5. โครงการแสดงความยินดีกับรุ่นพี่ว่าที่บัณฑิต (27 ก.พ. 2553)
6. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเป่าแก้วเบื้องต้น ครั้งที่ 25 (8-11 มี.ค. 2553)
7. โครงการศึกษาดูงานด้านเคมี ณ ภาคตะวันออก ประจำปี 2553 (17-19 มี.ค. 2553)
8. โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมพร้อมในการประกอบอาชีพ (5 เม.ย. 2553)
9. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเป่าแก้วศิลป์ส่งเสริมอาชีพแก่ท้องถิ่น รุ่นที่ 1 (12-13 มิ.ย. 2553)
10. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเป่าแก้วศิลป์ส่งเสริมอาชีพแก่ท้อง ถิ่น รุ่นที่ 2 (19-20 มิ.ย. 2553)
11. โครงการพัฒนาและสานสัมพันธ์น้องพี่เคมี / ทำบุญคณะและพิธีไหว้ครู (24 มิ.ย. 2553)
12. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเป่าแก้วศิลป์ส่งเสริมอาชีพแก่ท้องถิ่น รุ่นที่ 3 (10-11ก.ค. 2553)
13. โครงการปลูกจิตสำนึกรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลดสภาวะโลกร้อน (31ก.ค. 2553)

14. โครงการส่งเสริมวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี "สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์" (18-19 ส.ค. 2553)

 15. โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม (21 ส.ค. 2553)
16.  โครงการพี่สอนน้องเพิ่มพูนทักษะเคมี (16-25 ส.ค. 2553)
17.  ปฐมนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (2 พ.ย. 2553)
18.  โครงการถ่ายทอดประสบการณ์พี่สู่น้อง (20 พ.ย. 2553) และบรรยากาศงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
19.  Big cleaning day (23 พ.ย. 2553)


 

 

 

 

 

 

 

 


วันที่ : 18 ก.ค. 2553
ที่มา :
อ่าน : 3211

              สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
              680 ม. 11 ถ.นิตโย ต.ธาตเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000  โทรศัพท์ 042-970021 ต่อ 714 (อาคาร 9) ,042-970030 

โทรสาร  042-970029  หมายเลขโทรศัพท์ภายใน  อาคาร 9 ชั้น 3 IP-PHONE : 560  และ อาคาร 6 ชั้น 1 IP-PHONE : 561
              เว็บไซต์ : 
http://chemistry.sci.snru.ac.th  ; email : Chemsci@snru.ac.th  ; webmaster : onemaster@snru.ac.th