ภาพกิจกรรม ปี 2558



13. ปัจฉิมนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (วท.บ.(เคมี) รุ่นที่ 14 (15 ธ.ค. 2558)
12. โครงการถ่ายทอดประสบการณ์พี่สู่น้อง 2558 (31 ต.ค. 2558)
11. โครงการปลูกจิตสำนึกรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลดภาวะโลกร้อน (5 ก.ย. 2558)
10. ปฐมนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพเคมี (28 ส.ค. 2558)
9. งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2558 (17-19 ส.ค. 2558)
8. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเป่าแก้วเบื้องต้น ครั้งที่ 30 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 25-28 พฤษภาคม 2558
7. โครงการเคมีวิชาการ ครั้งที่ 2 (22 พ.ค. 2558)
6. โครงการศึกษาดูงานด้านเคมี (11-15 พ.ค. 2558)
5. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเป่าแก้วเบื้องต้น ครั้งที่ 30 (ระหว่างวันที่ 27-30 เมษายน 2558)
4. กิจกรรมปัจฉิมนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (1 เม.ย. 2558)
3. โครงการค่ายเคมีอาสาพัฒนาสู่น้องในท้องถิ่น (14-15 ก.พ. 2558)
2. นิทรรศการสาขาวิชาเคมี งานรวมน้ำใจไทสกล จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 16-25 มกราคม 2558

1. โครงการสุขสันต์วันปีใหม่ 2558 (10 ม.ค. 2558)


 


วันที่ : 16 ม.ค. 2558
ที่มา :
อ่าน : 1932

              สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
              680 ม. 11 ถ.นิตโย ต.ธาตเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000  โทรศัพท์ 042-970021 ต่อ 714 (อาคาร 9) ,042-970030 

โทรสาร  042-970029  หมายเลขโทรศัพท์ภายใน  อาคาร 9 ชั้น 3 IP-PHONE : 560  และ อาคาร 6 ชั้น 1 IP-PHONE : 561
              เว็บไซต์ : 
http://chemistry.sci.snru.ac.th  ; email : Chemsci@snru.ac.th  ; webmaster : onemaster@snru.ac.th