คุรุสภา อนุมัติ 86 สาขาวิชาชีพขาดแคลน สามารถสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการครูได้
คุรุสภา อนุมัติ 86 สาขาวิชาชีพขาดแคลน สามารถสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการครูได้ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เสนอ ดังนี้  

1. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 

    1.1 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

    1.2 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

    1.3 ไฟฟ้ากำลัง

    1.4 โทรคมนาคม

    1.5 แมคคาทรอนิกส์

    1.6 เครื่องวัดและควบคุม

    1.7 เทคนิคอุตสาหกรรม

    1.8 เทคนิคการผลิต

    1.9 ช่างกลโรงงาน

    1.10 เขียนแบบเครื่องกล

    1.11 เครื่องกล

    1.12 เครื่องมือและซ่อมบำรุง

    1.13 ช่างเชื่อมโลหะ/เทคนิคโลหะ

    1.14 แม่พิมพ์โลหะ

    1.15 แม่พิมพ์พลาสติก

    1.16 ช่างยนต์

    1.17 ช่างก่อสร้าง

    1.18 โยธา

    1.19 ช่างสำรวจ

    1.20 สถาปัตยกรรม/มัณฑนศิลป์/ออกแบบตกแต่ง

    1.21 อุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน

    1.22 อุตสาหกรรมต่อเรือ

    1.23 พาณิชย์นาวี

    1.24 การจัดการโลจิสติกส์

    1.25 อุตสาหกรรมยาง

    1.26 เทคโนโลยียางและโพลิเมอร์

    1.27 ปิโตรเคมี

    1.28 การพิมพ์

    1.29 การตรวจสอบโดยไม่ทำลาย

    1.30 การขุดเจาะน้ำมัน

    1.31 เทคโนโลยีแสงและเสียง

    1.32 ปิโตรเลียม

    1.33 เทคนิคพลังงาน

    1.34 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

    1.35 ช่างอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร์ 

2. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

    2.1 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว

    2.2 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

    2.3 การท่องเที่ยว

    2.4 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

3. ประเภทวิชาพณิชยกรรม 

    3.1 สาขาวิชาเลขานุการ

    3.2 การจัดการธุรกิจ

    3.3 การจัดการสำนักงาน

    3.4 การตลาด

    3.5 การบัญชี

    3.6 บริหารธุรกิจและพณิชยการ

    3.7 โลจิสติกส์

    3.8 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

    3.9 ธุรกิจค้าปลีก

    3.10 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

4. ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

    สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 

    5.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ

    5.2 เสื้อผ้าสำเร็จรูป

    5.3 เคมีสิ่งทอ 

6. ประเภทวิชาเกษตรศาสตร์ 

    6.1 สาขาวิชาเกษตรอุตสาหกรรม

    6.2 ช่างกลเกษตร

    6.3 เทคโนโลยีชีวภาพด้านการเกษตร

    6.4 เทคโนโลยีภูมิทัศน์

    6.5 ผลิตภัณฑ์ยาง

    6.6 พืชศาสตร์

    6.7 สัตว์ศาสตร์

    6.8 พืชไร่

    6.9 ปฐพีวิทยา 

7. ประเภทวิชาการประมง 

    7.1 สาขาวิชาการควบคุมเครื่องจักร (เรือประมง)

    7.2 ประมงทะเล

    7.3 เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

    7.4 แปรรูปสัตว์น้ำ

    7.5 อุตสาหกรรมสัตว์น้ำ 

8. ประเภทวิชาคหกรรม 

    8.1 สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์

    8.2 คหกรรมศาสตร์

    8.3 เทคโนโลยีการออกแบบเครื่องแต่งกาย

    8.4 เทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย

    8.5 แฟชั่นและสิ่งทอ

    8.6 สปาและความงาม

    8.7 เสริมสวย (เทคโนโลยีความงาม) 

9. ประเภทวิชาศิลปกรรม 

    9.1 สาขาวิชาวิจิตรศิลป์

    9.2 ศิลปกรรม

    9.3 เซรามิค/เทคโนโลยีเครื่องเคลือบดินเผา

    9.4 ศิลปหัตถกรรม (รูปพรรณและเครื่องสาน)

    9.5 การออกแบบเครื่องประดับและอัญมณี

    9.6 ช่างทองหลวง

    9.7 การออกแบบ

    9.8 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์

    9.9 คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย

    9.10 การถ่ายภาพและวิดีทัศน์

    9.11 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องหนัง 

    ทั้งนี้ เมื่อสอบบรรจุเป็นครูได้แล้ว ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่คุรุสภากำหนด คือ ภายในระยะเวลา 2 ปี ต้องพัฒนาตนเองเพื่อให้ได้มาซึ่งใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู   

    นอกจากนี้ สถานศึกษาที่จัดโครงการพิเศษ สามารถนำบุคคลภายนอกที่มีความรู้ ความสามารถ แต่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูมาช่วยงานได้ เช่น โครงการพัฒนาขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ กีฬา วัฒนธรรม โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนสายอาชีพให้มีความเข้มแข็ง เป็นต้น โดยแต่ละโครงการต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 4 ปี หลังสิ้นสุดโครงการ ก็ถือว่าพ้นสถานะการเข้ามาช่วยเหลือโรงเรียน


 

 
วันที่ : 12 ม.ค. 2558
ที่มา : http://www.kroobannok.com
อ่าน : 740

              สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
              680 ม. 11 ถ.นิตโย ต.ธาตเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000  โทรศัพท์ 042-970021 ต่อ 714 (อาคาร 9) ,042-970030 

โทรสาร  042-970029  หมายเลขโทรศัพท์ภายใน  อาคาร 9 ชั้น 3 IP-PHONE : 560  และ อาคาร 6 ชั้น 1 IP-PHONE : 561
              เว็บไซต์ : 
http://chemistry.sci.snru.ac.th  ; email : Chemsci@snru.ac.th  ; webmaster : onemaster@snru.ac.th