หลักสูตร/คำอธิบายรายวิชา

 

โครงสร้างหลักสูตร วท.บ.(เคมี)
      1. โครงสร้างหลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2550 (สำหรับนักศึกษาเข้าศึกษาปี 2550-2554)
              ► คำอธิบายรายวิชา
                      1.1 หมวดศึกษาทั่วไป
                      1.2 หมวดเฉพาะด้านกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
                      1.3 หมวดเฉพาะด้านกลุ่มวิชาเนื้อหา
                      1.4 หมวดเฉพาะด้านกลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
 
       2. โครงสร้างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเคมี  (หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2554) สำหรับนักศึกษาเข้าศึกษาปี  2555 เป็นต้นไป
              2.1 ปก
              2.2 คำนำ
              2.3 สารบัญ
              2.4 โครงสร้างหลักสูตร

         
      

 


วันที่ : 28 ก.ย. 2552
อ่าน : 3169

              สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
              680 ม. 11 ถ.นิตโย ต.ธาตเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000  โทรศัพท์ 042-970021 ต่อ 714 (อาคาร 9) ,042-970030 

โทรสาร  042-970029  หมายเลขโทรศัพท์ภายใน  อาคาร 9 ชั้น 3 IP-PHONE : 560  และ อาคาร 6 ชั้น 1 IP-PHONE : 561
              เว็บไซต์ : 
http://chemistry.sci.snru.ac.th  ; email : Chemsci@snru.ac.th  ; webmaster : onemaster@snru.ac.th