ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2557

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาสาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 4 (วท.บ.(เคมี) รุ่นที่ 13) 
ระหว่างวันที่  15  ธันวาคม  2557  ถึงวันที่  13  มีนาคม  2558


1. เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 90 ชั่วโมง ปีการศึกษา 2556/2557
    1.1 รายชื่อนักศึกษาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  จำนวน 21 คน (ดาวน์โหลด)
    1.2 สรุปผลการประเมิน การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ระยะเวลา 90 ชั่วโมง


2. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2/2557
   2.1 แผนปฏิบัติงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ดาวน์โหลด)

   
2.2 รายชื่อนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จำนวน 21 คน (ดาวน์โหลด)
   2.3 แหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ดาวน์โหลด)


   2.4 ปฐมนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
        2.4.1 วัน เวลา และสถานที่
            11  ธันวาคม  2557  เวลา 08.30-12.00 น.  ณ  ห้องประชุมใหญ่ศูนย์วิทยาศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
        2.4.2 สิ่งที่นักศึกษาต้องนำมาในวันปฐมนิเทศฯ
            1) รูปถ่าย (ชุดนักศึกษา) ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 แผ่น (ใช้ติดในสมุดบันทึกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หน้า ประวัติย่อนักศึกษาฯ)
            2) หนังสือแจ้งการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพสำหรับนักศึกษา (เฉพาะส่วนสำหรับผู้ปกครอง)
        2.4.3 การแต่งกาย
             แต่งกายด้วยชุดนักศึกษาเท่านั้น หากแต่งกายไม่เรียบร้อยจะไม่อนุญาตให้เข้ารับการปฐมนิเทศและจะไม่ได้รับ เอกสารการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

        2.4.4 กำหนดการ ปัจฉิมนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ดาวน์โหลด)
        2.4.5
ดูภาพกิจกรรมปฐมนิเทศฯ (คลิก)

    2.5 ปัจฉิมนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
        2.5.1 วัน เวลา และสถานที่ กิจกรรมปัจฉิมนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพเคมี
            1 เมษายน 2558 เวลา 08.30-12.00 น. 
  ณ  ห้องประชุมใหญ่ศูนย์วิทยาศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
        2.5.2 เอกสารที่ต้องส่งหลังกลับจากฝึกประสบการณ์วิชาชีพเคมี จำนวน 7 รายการ ดังนี้

            1) สมุดลงเวลาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  (แห่งละ 1 เล่ม)
            2) สมุดบันทึกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (คนละ 1 เล่ม)
            3) หนังสือรับรองการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (คนละ 1 ฉบับ)
            4) แบบประเมินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1 (คนละ 1 ฉบับ)
            5) แบบประเมินโครงการ 1 (คนละ 1 ฉบับ)
            6) รายงานสรุปโครงการ  (กลุ่มละ 1 เล่ม)
            7) รายงานสรุปการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (คนละ 1 เล่ม)

        โดยส่งเอกสารทั้งหมด ระหว่างวันที่  15-29  มีนาคม  2558 เวลา 08.30-16.30 น.   ณ   อาคาร 6 ชั้น 1
        2.5.3 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศฯ 
             นักศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและอาจารย์นิเทศก์แต่ละแหล่งฝึกฯ  เล่าสรุปรายงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ปัญหา  อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่างๆ  ในระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  เพื่อสาขาวิชาเคมี จะได้นำข้อมูลไปปรับปรุงแก้ไข  เรื่องการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาสาขาวิชาเคมี ในรุ่นต่อไป รวมทั้งเป็นข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตสาขาวิชาเคมี
        2.5.4 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
             อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาสาขาวิชาเคมี (วท.บ.(เคมี)) ชั้นปีที่ 1-4 ประมาณ 130 คน
 
        2.5.5 กำหนดการ (ดาวน์โหลด)

        2.5.6 ข้อมูลนักศึกษารายงานตัวกลับหลังจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเสร็จแล้ว (รายงานตัวครบทุกคน) ข้อมูลวันที่  1  เมษายน  2558

ลำดับ
ชื่อ-สกุล
สถานะ
การรายงานตัว

ส่งเอกสารฯ ลำดับ
ชื่อ-สกุล
สถานะ
การรายงานตัว

ส่งเอกสารฯ
1
น.ส.วีนัส ปัทมาศ
รายงานตัวแล้ว
 ส่งครบ 12 น.ส.สุดารัตน์ คำภูษา
รายงานตัวแล้ว ส่งครบ
2
น.ส.ปัทมา ศรีสุธรรม
รายงานตัวแล้ว  ส่งครบ 13 น.ส.ดาริน นามหมั่น
รายงานตัวแล้ว
 ส่งครบ
3
น.ส.พัชราภรณ์ ทัศน์จันดา
รายงานตัวแล้ว  ส่งครบ 14 น.ส.พักตร์พิมาน นันศรีบุตร
รายงานตัวแล้ว  ส่งครบ
4
น.ส.อังคณา พิมพา
รายงานตัวแล้ว
 ส่งครบ 15 น.ส.ปนัดดา คำภูษา
รายงานตัวแล้ว  ส่งครบ
5
น.ส.วนิดา พลวงค์ษา
รายงานตัวแล้ว  ส่งครบ 16 น.ส.ชไมพร วัดเข้าหลาม
รายงานตัวแล้ว  ส่งครบ
6
น.ส.รุ้งราวี โคตพรม
รายงานตัวแล้ว ส่งครบ 17
นายณัฐวุฒิ ชาดีกรณ์
รายงานตัวแล้ว  ส่งครบ
7
น.ส.ปรียานุช แสนสุริยวงค์
รายงานตัวแล้ว  ส่งครบ 18 น.ส.มลิวัลย์ สมพงษ์
รายงานตัวแล้ว  ส่งครบ
8
น.ส.สกุลเกษ โกนากันต์
รายงานตัวแล้ว ส่งครบ 19 น.ส.กันธิชา ก่ำเสริฐ
รายงานตัวแล้ว ส่งครบ
9
น.ส.วรรณี รถไพรี
รายงานตัวแล้ว ส่งครบ 20 น.ส.ปิ่นแก้ว อัครศรี
รายงานตัวแล้ว ส่งครบ
10
น.ส.จรรยา พิชัย
รายงานตัวแล้ว  ส่งครบ 21 น.ส.วิภา กุละนาม
รายงานตัวแล้ว ส่งครบ
11
น.ส.สกุลรัตน์ สาวะโห
รายงานตัวแล้ว ส่งครบ
 

 


ดูภาพกิจกรรม ปัจฉิมนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (คลิก)

 


วันที่ : 22 ก.ค. 2557
ที่มา :
อ่าน : 1061

              สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
              680 ม. 11 ถ.นิตโย ต.ธาตเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000  โทรศัพท์ 042-970021 ต่อ 714 (อาคาร 9) ,042-970030 

โทรสาร  042-970029  หมายเลขโทรศัพท์ภายใน  อาคาร 9 ชั้น 3 IP-PHONE : 560  และ อาคาร 6 ชั้น 1 IP-PHONE : 561
              เว็บไซต์ : 
http://chemistry.sci.snru.ac.th  ; email : Chemsci@snru.ac.th  ; webmaster : onemaster@snru.ac.th