ภาพกิจกรรม ปี 2557
11. กิจกรรมปฐมนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพเคมี (11 ธ.ค. 2557)
10. กิจกรรม ถ่ายทอดประสบการณ์พี่สู่น้อง 2557 (10 ต.ค. 2557)
9. กิจกรรม งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 18-23 ส.ค. 2557 ณ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ ชั้น 3
8. โครงการปลูกจิตสำนึกรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลดสภาวะโลกร้อน (10 ส.ค. 2557)
7. โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่เคมี 57 (ไหว้ครูสาขาวิชา) 9 ส.ค. 2557 ณ ห้องประชุมใหญ่ศูนย์วิทยาศาสตร์
6. การสัมมนา เรื่อง ระบบการจัดการคุณภาพเครื่องชั่งและเครื่องพีเอชมิเตอร์ในห้องแลบอย่างมีประสิทธิภาพ (5 ส.ค. 2557)
5. กิจกรรมเคมีวิชาการ ครั้งที่ 1 (18 ก.ค. 2557) ณ ห้องประชุมใหญ่ศูนย์วิทยาศาสตร์ ชั้น 1 (อาคาร 9 ชั้น 1)
4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเป่าแก้วเบื้องต้น ครั้งที่ 29 (25-28 มีนาคม 2557)
3. โครงการศึกษาดูงานด้านเคมี (10-14 ก.พ. 2557)
2. กิจกรรมปัจฉิมนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพเคมี (7 ก.พ. 2557

1. โครงการสุขสันต์วันปีใหม่ 2557 (4 ม.ค. 2557)

 


วันที่ : 18 ม.ค. 2557
ที่มา :
อ่าน : 2034

              สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
              680 ม. 11 ถ.นิตโย ต.ธาตเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000  โทรศัพท์ 042-970021 ต่อ 714 (อาคาร 9) ,042-970030 

โทรสาร  042-970029  หมายเลขโทรศัพท์ภายใน  อาคาร 9 ชั้น 3 IP-PHONE : 560  และ อาคาร 6 ชั้น 1 IP-PHONE : 561
              เว็บไซต์ : 
http://chemistry.sci.snru.ac.th  ; email : Chemsci@snru.ac.th  ; webmaster : onemaster@snru.ac.th