เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร


เอกลักษณ์ : มหาวิทยาลัยแห่งการให้โอกาส
 

        มหาวิทยาลัยแห่งการให้โอกาส  หมายถึง  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาส ทางการศึกษาแก่คนในท้องถิ่น

อัตลักษณ์ : บัณฑิตเป็นคนดี  มีจิตสาธารณะ  มีทักษะวิชาชีพ

    << บัณฑิตเป็นคนดี  หมายถึง  คนที่มีคุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณ  
              คําขยายความ   
                  คุณธรรม  หมายถึง  มีความซื่อสัตย์  สุจริต  และมีความยุติธรรม
                  จริยธรรม  หมายถึง  อ่อนน้อมถ่อมตน  ขยันหมั่นเพียร
                  จรรยาบรรณ  หมายถึง  มีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบต่อหน้าที่  
 

    << มีจิตสาธารณะ  หมายถึง  มีสํานึกและรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  เอื้ออาทรต่อผู้อื่น และแบ่งปัน
              คําขยายความ   
                  มีสํานึกและรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  หมายถึง  การมีสํานึกและรับผิดชอบต่อ  สังคมและมีสํานึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม  
                  เอื้ออาทรต่อผู้อื่น  หมายถึง  เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่  ให้ความช่วยเหลือผู้อื่นโดยสมัครใจ
                  แบ่งปัน  หมายถึง  เป็นผู้รู้จักให้โอกาส  และยอมรับความแตกต่างของผู้อื่น

     << มีทักษะวิชาชีพ  หมายถึง  มีความชํานาญในวิชาชีพ  มนุษยสัมพันธ์  การสื่อสารและเทคโนโลยี  
              คําขยายความ  
                  มีความชํานาญในวิชาชีพ  หมายถึง  มีความชํานาญในวิชาชีพที่ตนเองศึกษา   
                  มนุษยสัมพันธ์  หมายถึง  การสามารถทํางานร่วมกับผู้อื่น  
                  การสื่อสารและเทคโนโลยี  หมายถึง  สามารถสื่อสารภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด   การฟัง   การอ่าน   และการเขียน  สามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ได้ อย่างเหมาะสม  มีความสามารถทางคอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน

  **********************************************

วันที่ : 25 พ.ย. 2556
ที่มา :
อ่าน : 868

              สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
              680 ม. 11 ถ.นิตโย ต.ธาตเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000  โทรศัพท์ 042-970021 ต่อ 714 (อาคาร 9) ,042-970030 

โทรสาร  042-970029  หมายเลขโทรศัพท์ภายใน  อาคาร 9 ชั้น 3 IP-PHONE : 560  และ อาคาร 6 ชั้น 1 IP-PHONE : 561
              เว็บไซต์ : 
http://chemistry.sci.snru.ac.th  ; email : Chemsci@snru.ac.th  ; webmaster : onemaster@snru.ac.th