คู่มือการเขียนโครงการวิจัยทางเคมี

 

คู่มือการเขียนโครงการวิจัยทางเคมี
สาขาวิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ปีการศึกษา  2556

                             ดาวน์โหลดไฟล์

                                        1. ปก

                                         2. คำนำ

                                         3. สารบัญ

                                         4. บทที่ 1-5 และภาคผนวก


******************************************************* 


วันที่ : 10 ต.ค. 2556
ที่มา :
อ่าน : 1498

              สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
              680 ม. 11 ถ.นิตโย ต.ธาตเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000  โทรศัพท์ 042-970021 ต่อ 714 (อาคาร 9) ,042-970030 

โทรสาร  042-970029  หมายเลขโทรศัพท์ภายใน  อาคาร 9 ชั้น 3 IP-PHONE : 560  และ อาคาร 6 ชั้น 1 IP-PHONE : 561
              เว็บไซต์ : 
http://chemistry.sci.snru.ac.th  ; email : Chemsci@snru.ac.th  ; webmaster : onemaster@snru.ac.th