แบบฟอร์มคำร้องขอสอบงานวิจัย


แบบฟอร์มคำร้องขอดำเนินการในการสอบ  รายวิชาโครงการวิจัยทางเคมี

    1. แบบฟอร์ม คำร้องขอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิจัยทางเคมี [ ] /  [ ]   
    2. แบบฟอร์ม คำร้องขอสอบเค้าโครงการวิจัยทางเคมี [ ] /  [   ]
    3. แบบฟอร์ม คำร้องขอแต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครงการวิจัยทางเคมี [ ] / [ ]
    4. แบบฟอร์ม ใบรับรองการสอบเค้าโครงการวิจัยทางเคมี [ ] /  [
    5. แบบฟอร์ม คำร้องขอสอบโครงการวิจัยทางเคมี [ ] /  [ ]
    6. แบบฟอร์ม คำร้องขอแต่งตั้งกรรมการสอบโครงการวิจัยทางเคมี [ ] /  [ ]
    7. แบบฟอร์ม ใบแจ้งผลการสอบโครงการวิจัยทางเคมี [ ] /  [ ]
    8. แบบฟอร์ม เสนอความก้าวหน้าโครงการวิจัยทางเคมี [ ] /  [ ]


 


วันที่ : 27 ก.ย. 2556
ที่มา :
อ่าน : 1493

              สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
              680 ม. 11 ถ.นิตโย ต.ธาตเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000  โทรศัพท์ 042-970021 ต่อ 714 (อาคาร 9) ,042-970030 

โทรสาร  042-970029  หมายเลขโทรศัพท์ภายใน  อาคาร 9 ชั้น 3 IP-PHONE : 560  และ อาคาร 6 ชั้น 1 IP-PHONE : 561
              เว็บไซต์ : 
http://chemistry.sci.snru.ac.th  ; email : Chemsci@snru.ac.th  ; webmaster : onemaster@snru.ac.th