ที่อยู่และแผนที่

 ที่อยู่และแผนที่
        ที่อยู่ 
              สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
              680 ม. 11 ถ.นิตโย ต.ธาตเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
              โทรศัพท์ 
042-970021 ต่อ 714 (อาคาร 9) ,042-970030            
              โทรศัพท์ (ภายใน) อาคาร 9 ชั้น 3 IP-PHONE : 560  และ อาคาร 6 ชั้น 1 IP-PHONE : 561   
              โทรสาร  042-970029 
         
    เว็บไซต์ :  http://chemistry.sci.snru.ac.th  email : Chemsci@snru.ac.th

        แผนที่  แสดงที่ตั้ง สาขาวิชาเคมี  คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 


 


วันที่ : 20 ม.ค. 2553
ที่มา : สาขาวิชาเคมี
อ่าน : 6381

              สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
              680 ม. 11 ถ.นิตโย ต.ธาตเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000  โทรศัพท์ 042-970021 ต่อ 714 (อาคาร 9) ,042-970030 

โทรสาร  042-970029  หมายเลขโทรศัพท์ภายใน  อาคาร 9 ชั้น 3 IP-PHONE : 560  และ อาคาร 6 ชั้น 1 IP-PHONE : 561
              เว็บไซต์ : 
http://chemistry.sci.snru.ac.th  ; email : Chemsci@snru.ac.th  ; webmaster : onemaster@snru.ac.th