ประกันคุณภาพปี 2554


 รายงานการประัเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2554
     1. ปก
     2. สารบัญ
     3. ตอนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร
     4. ตอนที่ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับหน่วยงาน
     5. ตอนที่ 3 การนำผลการประเมินมาปรับปรุง
     6. ตอนที่ 4 ตัวบ่งชี้
     7. ตอนที่ 5 สรุปผลการประเมินตนเอง
     8. ภาคผนวก 1 แบบรายงานผลการประเมิน
     9. ภาคผนวก 2 ข้อมูลพื้นฐานหน่วยงาน
    10. ภาคผนวก 3 รายชื่อคณะกรรมการประกันคุณภาพ  

สรุปผลการประเมินตนเองตามค์ประกอบคุณภาพ 10 องค์ประกอบ
แนวปฏิบัติที่ดีสำหรับตัวบ่งชี้ที่ดีเด่น 

 


วันที่ : 24 มิ.ย. 2556
ที่มา :
อ่าน : 677

              สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
              680 ม. 11 ถ.นิตโย ต.ธาตเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000  โทรศัพท์ 042-970021 ต่อ 714 (อาคาร 9) ,042-970030 

โทรสาร  042-970029  หมายเลขโทรศัพท์ภายใน  อาคาร 9 ชั้น 3 IP-PHONE : 560  และ อาคาร 6 ชั้น 1 IP-PHONE : 561
              เว็บไซต์ : 
http://chemistry.sci.snru.ac.th  ; email : Chemsci@snru.ac.th  ; webmaster : onemaster@snru.ac.th