ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเครื่องมือพื้นฐานทางเคมีแก่ครูมัธยม

 

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมเครื่องมือพื้นฐานทางเคมีแก่ครูมัธยม
ระหว่างวันที่ 
12-14  มิถุนายน  2556   ณ   ห้องประชุมใหญ่ศูนย์วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 
   
1. นายทวีศักดิ์  สุธรรม    ตำแหน่ง ครู โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ ต.นาคำ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
    2. นายแมนชัย  สมนึก    ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล อ.เรณูนคร จ.นครพนม
    3. นางสาวมนชนัต  แวงธิสาร   ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อ.เมือง จ.นครพนม
    4. นายธวัชชัย  อยู่พุก    ตำแหน่ง ครู ชำนาญการ โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม อ.เมือง จ.มุกดาหาร
    5. นางนริศรา  วงศ์อามาตย์   ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม ต.โพนแพง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
    6. นายศราวุธ  จันทนะ    ตำแหน่ง พนักงานราชการ (ครู) โรงเรียนหนองซนพิทยาคม ต.ดอนเตย อ.นาทม จ.นครพนม
    7. นางวราภรณ์  พลราชม    ตำแหน่ง ครู ชำนาญการ โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม ต.ด่านม่วงคำ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร
    8. นางสาวบุษบา  รัตนคุณากร    ตำแหน่ง ครู โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ต.บ้านแก้ง อ.นาแก จ.นครพนม
    9. นางสาวสุวา  จำรูญ    ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย  โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา
ต.บ้านแก้ง อ.นาแก จ.นครพนม
    10. นางวันวิสา  ภูมิประเสริฐ ตำแหน่ง ครู  โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ต.บ้านแก้ง อ.นาแก จ.นครพนม
    11. นายประเสริฐ  พูลผล   ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ต.หนองสูงเหนือ อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
    12. นายสุนทร  โชครื่นเริง  ตำแหน่ง  ครู ชำนาญการ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ ต.คำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร
    13. นางสาวปิยวรรณ  ศิริสวัสดิ์  ตำแหน่ง  ครู (ค.ศ.1) โรงเรียนบ้านชัยมงคล ต.หนองซน อ.นาทม จ.นครพนม
    14. นายภาณุวัฒน์  เชื้อกุล  ตำแหน่ง  ครูพิเศษสอน วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

    15. นางสาวกริ่งแก้ว  นวลศรี  ตำแหน่ง ครู  โรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม  ต.บ้านผึ้ง อ.เมือง จ.นครพนม
    16. นางประภัสสร  ใหลอุดี  ตำแหน่ง พนักงานราชการ (ครู) โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์ ต.นางัว อ.นาหว้า จ.นครพนม
    17. นางอังสนา  เข็มใคร  ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม  ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม
    18. นางวิลัยลักษณ์  จันทะขิน  ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ต.ศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
    19. นายชาติชาย  หินสองกอง ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ต.ศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
    20. นางสรินทิพย์  วงษ์สำราญ ตำแหน่ง ครู โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ต.ปลาโหล อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร
    21. นางบุษกร  ศรีระดา  ตำแหน่ง ครู ชำนาญการ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา อ.เต่างอย จ.สกลนคร
    22. นางสาวชบาไพร  มนต์อินทร์ ตำแหน่ง ครู ชำนาญการ  โรงเรียนท่าแร่ศึกษา  อ.เมือง จ.สกลนคร

    23. นางสาววิภารัตน์  เสนาผล ตำแหน่ง ครู (ค.ศ.1) โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อ.พังโคน จ.สกลนคร
    24. นางกนกพร  อุทัยวัฒน์  ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย 
โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์ ต.นางัว อ.นาหว้า จ.นครพนม
    25. นางรตวรรณ  น้อยเภา  ตำแหน่ง  ครู
ชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนหนองบ่อวิทยานุกูล ต.หนองบ่อ อ.นาแก จ.นครพนม
    26. นางภารัตน์  งามสันเทียะ  ตำแหน่ง  ครูผู้สอน โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ต.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
    27. นางสาวพัชราภรณ์  อิทธิวิศิษฎ์  ตำแหน่ง ครู ชำนาญการ  โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน อ.เมือง จ.สกลนคร
 

ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม (คลิก)
วันที่ : 31 พ.ค. 2556
ที่มา :
อ่าน : 1181

              สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
              680 ม. 11 ถ.นิตโย ต.ธาตเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000  โทรศัพท์ 042-970021 ต่อ 714 (อาคาร 9) ,042-970030 

โทรสาร  042-970029  หมายเลขโทรศัพท์ภายใน  อาคาร 9 ชั้น 3 IP-PHONE : 560  และ อาคาร 6 ชั้น 1 IP-PHONE : 561
              เว็บไซต์ : 
http://chemistry.sci.snru.ac.th  ; email : Chemsci@snru.ac.th  ; webmaster : onemaster@snru.ac.th