ประกาศ สาขาวิชาเคมี เรื่อง ขอปลดหนี้สิน สาขาวิชาเคมี

 

ประกาศ  สาขาวิชาเคมี 
เรื่อง  ปลดหนี้สินสาขาวิชาเคมี

       ด้วยสาขาวิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ได้กำหนดให้นักศึกษาสาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 4  ทุกคน  ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา  ตั้งแต่ปีการศึกษา  2555  เป็นต้นไป   ต้องทำใบปลดหนี้สินสาขาวิชาเคมี  ให้เสร็จก่อน  โดยขั้นตอนต่างๆ  ให้ดำเนินการตามแบบฟอร์มใบปลดหนี้สาขาวิชาเคมี 


        << แบบฟอร์มใบปลดหนี้สินสาขาวิชาเคมี  ; 
ดาวน์โหลด 
วันที่ : 7 พ.ค. 2556
ที่มา :
อ่าน : 744

              สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
              680 ม. 11 ถ.นิตโย ต.ธาตเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000  โทรศัพท์ 042-970021 ต่อ 714 (อาคาร 9) ,042-970030 

โทรสาร  042-970029  หมายเลขโทรศัพท์ภายใน  อาคาร 9 ชั้น 3 IP-PHONE : 560  และ อาคาร 6 ชั้น 1 IP-PHONE : 561
              เว็บไซต์ : 
http://chemistry.sci.snru.ac.th  ; email : Chemsci@snru.ac.th  ; webmaster : onemaster@snru.ac.th