ภาพกิจกรรม ปี 2556
16. โครงการค่ายเคมีอาสาพัฒนาสู่น้องในท้องถิ่น โรงเรียนปลาปากวิทยา อ.ปลาปาก จ.นครพนม (16-17 พ.ย. 2556)
15. กิจกรรมปฐมนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพเคมี (21 ต.ค. 2556)
14. โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม (24 ส.ค. 2556)
13. กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2556 (15-17 ส.ค. 2556)
12. โครงการปลูกจิตสำนึกรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลดสภาวะโลกร้อน (21 ก.ค. 2556)
11. โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่เคมี 56 (29-30 มิ.ย. 2556)
10. การประเมินคุณภาพการศึกษา สาขาวิชาเคมี (25 มิ.ย. 2556)
9. โครงการอบรมนิติวิทยาศาสตร์เบื้องต้นสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาเคมี (22 มิ.ย. 2556)
8. โครงการอบรมเครื่องมือพื้นฐานทางเคมีแก่ครูมัธยม (12-14 มิ.ย. 2556)
7. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเป่าแก้วเบื้องต้น ครั้งที่ 28 รุ่นที่ 2 (25-28 มี.ค. 2556)
6. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเป่าแก้วเบื้องต้น ครั้งที่ 28 รุ่นที่ 1 (18-21 มี.ค. 2556)
5. โครงการศึกษาดูงานด้านเคมี (12-15 มี.ค. 2556)
4. ปัจฉิมนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (11 มี.ค.2556)
3. โครงการแสดงความยินดีกับว่าที่บัณฑิต (วท.บ. (เคมี)) รุ่นที่ 11 (9 มี.ค. 2556)
2. อบรม เรื่อง ความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม (29 ม.ค. 2556)
1. โครงการสุขสันต์วันปีใหม่ 2556 (5 ม.ค. 2556)

 


วันที่ : 28 ม.ค. 2556
ที่มา :
อ่าน : 2178

              สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
              680 ม. 11 ถ.นิตโย ต.ธาตเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000  โทรศัพท์ 042-970021 ต่อ 714 (อาคาร 9) ,042-970030 

โทรสาร  042-970029  หมายเลขโทรศัพท์ภายใน  อาคาร 9 ชั้น 3 IP-PHONE : 560  และ อาคาร 6 ชั้น 1 IP-PHONE : 561
              เว็บไซต์ : 
http://chemistry.sci.snru.ac.th  ; email : Chemsci@snru.ac.th  ; webmaster : onemaster@snru.ac.th