คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

        สาขาวิชาเคมี  ได้กำหนดคุณลักษณะบัณฑิต  ดังนี้

            1. ด้านคุณลักษณะ

                 1) มีเจตคติที่ดี ซื่อสัตย์ มีคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพของตนอย่างแท้จริง

                 2) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และใฝ่รู้ตลอดเวลา

                 3) มีสุขนิสัยที่ส่งเสริมสุขภาพทางกายและทางจิตใจทั้งในส่วนตนเองและส่วนรวม

                 4) มีจิตสำนึก และมีส่วนร่วมในการบริหารงานแบบประชาธิปไตย

                 5) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และตรงต่อเวลา

 

 

            2. ด้านความรู้

                1) มีความรู้ความเข้าใจในทฤษฎีเครื่องมือวิทยาศาสตร์ทางเคมีและนำไปประกอบอาชีพได้เป็นอย่างดี

                2) มีความรู้ด้านวิชาชีพเคมี

                3) มีความรู้ภาษาไทย และภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี

                4) มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์  สามารถประยุกต์ใช้กับงานด้านเคมีได้

 

            3. ด้านทักษะ

                 1) มีความสามารถในการประยุกต์ทฤษฎีเครื่องมือวิทยาศาสตร์ด้านเคมีและหลักการที่ได้ศึกษาไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ

                 2) มีทักษะในด้านภาษาโดยสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ

                 3) มีทักษะในการใช้และศึกษาหาความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ

                 4) มีทักษะในการวิเคราะห์ปัญหา และสามารถแก้ปัญหาด้วยวิจารณญาณที่ถูกต้อง

                 5) มีทักษะในการพิจารณาสมรรถภาพทางด้านอารมณ์ พฤติกรรมและจริยธรรม

 

 

 

 

 

 


วันที่ : 29 ธ.ค. 2552
ที่มา :
อ่าน : 1942

              สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
              680 ม. 11 ถ.นิตโย ต.ธาตเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000  โทรศัพท์ 042-970021 ต่อ 714 (อาคาร 9) ,042-970030 

โทรสาร  042-970029  หมายเลขโทรศัพท์ภายใน  อาคาร 9 ชั้น 3 IP-PHONE : 560  และ อาคาร 6 ชั้น 1 IP-PHONE : 561
              เว็บไซต์ : 
http://chemistry.sci.snru.ac.th  ; email : Chemsci@snru.ac.th  ; webmaster : onemaster@snru.ac.th