ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เอกลักษณ์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์

ปรัชญา
       มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้  ความสามารถในวิชาชีพสาขาเคมี  ประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม  มีคุณธรรม  และจรรยาบรรณวิชาชีพ

วิสัยทัศน์
       สามารถนำความรู้ทางเคมีไปประยุกต์ใช้กับภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เชื่อมโยงสู่สากล

พันธกิจ
       มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการและมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ โดยมีลักษณะที่พึงประสงค์  ดังนี้
            1. มีคุณธรรม  จริยธรรม  ในการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพ และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ สังคม และองค์กร
            2. มีความรู้และทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพได้เป็นอย่างดีตลอดจนมีความใฝ่รู้ และสามารถพัฒนาความรู้ใหม่ โดยวิธีทางวิทยาศาสตร์
            3. มีความสามารถในการจัดระบบความคิด  คิดวิเคราะห์  สังเคราะห์อย่างมีเหตุผลและคิดสร้างสรรค์นวัตกรรม  ตลอดจนเสนอแนวทางแก้ปัญหาโดยใช้วิธีการและความรู้วิทยาศาสตร์
            4. มีความอยากรู้อยากเห็น มีเหตุผล  ยอมรับหลักฐานตามตรรกะในหลักวิชา
            5. มีความพร้อมในการทำงานอยู่เสมอและมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง  พัฒนางาน และพัฒนาสังคม
            6. มีความสามารถในการใช้ภาษาสื่อสาร และใช้เทคโนโลยีได้ดี
            7. มีความสามารถในการนำความรู้ทางสถิติไปใช้วิเคราะห์และนำเสนอข้อมูล
            8. มีความสามารถในการบริหารจัดการและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

เอกลักษณ์
        ให้โอกาสในการเรียนรู้และบริการวิชาการด้านเคมี

ยุทธศาสตร์
        1. ผลิตบัณฑิตด้านเคมีให้มีความรู้คู่คุณธรรม
        2. เสริมสร้างการศึกษาเพื่อไปสู่ประชาคมอาเซียน
        3. การอนุัรักษ์สืบทอดภูมิปัญญา  ประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม
        4. การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ด้านเคมี
        5. การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านเคมี
        6. การปรับระบบบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
        7. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

เป้าประสงค์
        1. ผลิตบัณฑิตให้เป็นคนดี  มีจิตสาธารณะ และมีทักษะวิชาชีพ
        2. ผลิตบัณฑิตที่พร้อมรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
        3. อนุรักษ์ภูมิปัญญา  สืบทอดประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงาม
        4. สร้างเครือข่ายบริการวิชาการด้านเคมี
        5. ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยด้านเคมี
        6. การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
        7. ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพการศึกษาสาขาวิชาเคมี

วันที่ : 29 ธ.ค. 2552
ที่มา :
อ่าน : 2056

              สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
              680 ม. 11 ถ.นิตโย ต.ธาตเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000  โทรศัพท์ 042-970021 ต่อ 714 (อาคาร 9) ,042-970030 

โทรสาร  042-970029  หมายเลขโทรศัพท์ภายใน  อาคาร 9 ชั้น 3 IP-PHONE : 560  และ อาคาร 6 ชั้น 1 IP-PHONE : 561
              เว็บไซต์ : 
http://chemistry.sci.snru.ac.th  ; email : Chemsci@snru.ac.th  ; webmaster : onemaster@snru.ac.th