นักศึกษา


นักศึกษาสาขาวิชาเคมี  ชั้นปีที่ 1-4 (วท.บ.(เคมี))  ข้อมูลปีการศึกษา 2559      ►  นักศึกษาสาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 2 เข้าศึกษาปี 2558 (วท.บ.(เคมี) รุ่นที่ 17)   /[

     ► นักศึกษาสาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 3 เข้าศึกษาปี 2559 (วท.บ.(เคมี) รุ่นที่ 18 ห้อง 1)    /[] 

     ►  นักศึกษาสาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 3 เข้าศึกษาปี 2559 (วท.บ.(เคมี) รุ่นที่ 18 ห้อง 2)    /[ 

     ►  นักศึกษาสาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 2 เข้าศึกษาปี 2560 (วท.บ.(เคมี) รุ่นที่ 19)  /[

      นักศึกษาสาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 1 เข้าศึกษาปี 2561 (วท.บ.(เคมี) รุ่นที่ 20)    /[]

    


วันที่ : 21 ธ.ค. 2552
ที่มา :
อ่าน : 4407

              สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
              680 ม. 11 ถ.นิตโย ต.ธาตเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000  โทรศัพท์ 042-970021 ต่อ 714 (อาคาร 9) ,042-970030 

โทรสาร  042-970029  หมายเลขโทรศัพท์ภายใน  อาคาร 9 ชั้น 3 IP-PHONE : 560  และ อาคาร 6 ชั้น 1 IP-PHONE : 561
              เว็บไซต์ : 
http://chemistry.sci.snru.ac.th  ; email : Chemsci@snru.ac.th  ; webmaster : onemaster@snru.ac.th