แบบฟอร์มขออนุญาตไปราชการ


แบบฟอร์มต่างๆ 
       1. ขออนุมัติการเดินทางไปราชการ
            1.1 ขออนุมัติการเดินทางไปราชการ (คณบดีอนุมัติ)
            1.2 ขออนุมัติการเดินทางไปราชการ (อธิการบดีอนุมัติ)
       2. ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
       3. ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ / ยืมครุภัณฑ์
       4. ใบลาป่วย ลากิจ  ลาคลอดบุตร
       5. ใบลาพักผ่อน
       6. ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง
       7. ขออนุญาตใช้รถบัสปรับอากาศ
       8. สัญญาเช่ารถ
       9. สัญญายืมเงิน
       10. แบบบันทึกขอเบิกค่าตอบแทนวิทยากร
       11. ใบปิดใบสำคัญ
       12. ขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
       13. เบิกค่าสอน กศ.ป.
       14. ทำความสะอาด
       15. แบบฟอร์มปลดหนี้สินสาขาวิชาเคมี
       1ุ6. แบบฟอร์มขออนุญาตปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (กลางคืน)


 


วันที่ : 12 ก.ย. 2555
ที่มา :
อ่าน : 1228

              สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
              680 ม. 11 ถ.นิตโย ต.ธาตเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000  โทรศัพท์ 042-970021 ต่อ 714 (อาคาร 9) ,042-970030 

โทรสาร  042-970029  หมายเลขโทรศัพท์ภายใน  อาคาร 9 ชั้น 3 IP-PHONE : 560  และ อาคาร 6 ชั้น 1 IP-PHONE : 561
              เว็บไซต์ : 
http://chemistry.sci.snru.ac.th  ; email : Chemsci@snru.ac.th  ; webmaster : onemaster@snru.ac.th