ศิษย์เก่า


1. ศิษย์เก่าเคมี เข้าศึกษาปี 2542  (วท.บ. (เคมี) รุ่นที่ 1 ห้อง 1)

2. ศิษย์เก่าเคมี เข้าศึกษาปี 2542  (วท.บ. (เคมี) รุ่นที่ 1 ห้อง 2)

3. ศิษย์เก่าเคมี เข้าศึกษาปี 2543  (วท.บ. (เคมี) รุ่นที่ 2)

4. ศิษย์เก่าเคมี เข้าศึกษาปี 2544  (วท.บ. (เคมี) รุ่นที่ 3)

5. ศิษย์เก่าเคมี เข้าศึกษาปี 2545  (วท.บ. (เคมี) รุ่นที่ 4)

6. ศิษย์เก่าเคมี เข้าศึกษาปี 2546  (วท.บ. (เคมี) รุ่นที่ 5)

7. ศิษย์เก่าเคมี เข้าศึกษาปี 2547  (วท.บ. (เคมี) รุ่นที่ 6)

8. ศิษย์เก่าเคมี เข้าศึกษาปี 2548  (วท.บ. (เคมี) รุ่นที่ 7)


9. ศิษย์เก่าเคมี  เข้าศึกษาปี 2549 (วท.บ. (เคมี) รุ่นที่ 8)

10. ศิษย์เก่าเคมี  เข้าศึกษาปี 2550 (วท.บ. (เคมี) รุ่นที่ 9)

11. ศิษย์เก่าเคมี  เข้าศึกษาปี 2551 (วท.บ. (เคมี) รุ่นที่ 10)

12. ศิษย์เก่าเคมี  เข้าศึกษาปี 2552 (วท.บ. (เคมี) รุ่นที่ 11)

13. ศิษย์เก่าเคมี  เข้าศึกษาปี 2553 (วท.บ. (เคมี) รุ่นที่ 12) ห้อง 1

14. ศิษย์เก่าเคมี  เข้าศึกษาปี 2553 (วท.บ. (เคมี) รุ่นที่ 12) ห้อง 2


15. ศิษย์เก่าเคมี  เข้าศึกษาปี 2554 (วท.บ. (เคมี) รุ่นที่ 13 
16. ศิษย์เก่าเคมี เข้าศึกษาปี 2555 (วท.บ. (เคมี) รุ่นที่ 14)

17. ศิษย์เก่าเคมี เข้าศึกษาปี 2556 (วท.บ. (เคมี) รุ่นที่ 15)

18. ศิษย์เก่าเคมี เข้าศึกษาปี 2557 (วท.บ. (เคมี) รุ่นที่ 16) ห้อง 1

19. ศิษย์เก่าเคมี เข้าศึกษาปี 2557 (วท.บ. (เคมี) รุ่นที่ 16) ห้อง 2 

 

 

 

 


 


วันที่ : 21 ธ.ค. 2552
ที่มา : สาขาวิชาเคมี
อ่าน : 3095

              สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
              680 ม. 11 ถ.นิตโย ต.ธาตเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000  โทรศัพท์ 042-970021 ต่อ 714 (อาคาร 9) ,042-970030 

โทรสาร  042-970029  หมายเลขโทรศัพท์ภายใน  อาคาร 9 ชั้น 3 IP-PHONE : 560  และ อาคาร 6 ชั้น 1 IP-PHONE : 561
              เว็บไซต์ : 
http://chemistry.sci.snru.ac.th  ; email : Chemsci@snru.ac.th  ; webmaster : onemaster@snru.ac.th