การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์


    1. หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๑๐๖/ว ๒๐๑๙ คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์และตัวอย่างการพิมพ์ (ดาวน์โหลด)

    2. คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ (ดาวน์โหลด)

    3. ตารางเปรียบเทียบการตั้งค่าเมื่อพิมพ์โดยเครื่องพิมพ์ดีดกับโปรแกรมในเครื่องคอมพิวเตอร์ (ดาวน์โหลด)

    4. หนังสือภายนอก

             4.1 template สำหรับ MS Word (ดาวน์โหลด)

             4.2 template สำหรับ Open Office Writer (ดาวน์โหลด)

             4.3 ตัวอย่าง  (ดาวน์โหลด)

    5. หนังสือภายใน

             5.1 template สำหรับ MS Word  (ดาวน์โหลด)

             5.2 template สำหรับ Open Office Writer (ดาวน์โหลด)

             5.3 ตัวอย่าง  (ดาวน์โหลด)

    6. หนังสือประทับตรา

             6.1 template สำหรับ MS Word (ดาวน์โหลด)

             6.2 template สำหรับ Open Office Writer (ดาวน์โหลด)

             6.3 ตัวอย่าง  (ดาวน์โหลด)

    7. คู่มือการติดตั้งและใช้งาน template สำหรับ MS Word  (ดาวน์โหลด)

    8. ดาวน์โหลด 13 ฟอนต์แห่งชาติ (ดาวน์โหลด)

  


วันที่ : 12 ก.ย. 2555
ที่มา : http://www.opm.go.th
อ่าน : 1435

              สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
              680 ม. 11 ถ.นิตโย ต.ธาตเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000  โทรศัพท์ 042-970021 ต่อ 714 (อาคาร 9) ,042-970030 

โทรสาร  042-970029  หมายเลขโทรศัพท์ภายใน  อาคาร 9 ชั้น 3 IP-PHONE : 560  และ อาคาร 6 ชั้น 1 IP-PHONE : 561
              เว็บไซต์ : 
http://chemistry.sci.snru.ac.th  ; email : Chemsci@snru.ac.th  ; webmaster : onemaster@snru.ac.th