ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2555


                 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาสาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 4 (วท.บ.(เคมี) รุ่นที่ 11)
                                      ระหว่างวันที่ 3 ธันวาคม 2555 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 25561. เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 90 ชั่วโมง ภาคเรียนที่ 1/2555
    1.1 รายชื่อนักศึกษาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
    1.2 สรุป ระยะเวลาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ระยะเวลา 90 ชั่วโมง

2. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2/2555
   2.1 แผนปฏิบัติงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
 
   2.2 รายชื่อนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
   2.3 แหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   
   2.4 ปฐมนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
        2.4.1 วัน เวลา และสถานที่
            28 พฤศจิกายน  2555  เวลา 08.30-12.00 น.  ณ  ห้องประชุมใหญ่ศูนย์วิทยาศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
        2.4.2 สิ่งที่นักศึกษาต้องนำมาในวันปฐมนิเทศ
            1) รูปถ่าย (ชุดนักศึกษา) ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 แผ่น
            2) หนังสือแจ้งการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพสำหรับนักศึกษา (เฉพาะส่วนสำหรับผู้ปกครอง)
        2.4.3 การแต่งกาย
             แต่งกายด้วยชุดนักศึกษาเท่านั้น หากแต่งกายไม่เรียบร้อยจะไม่อนุญาตให้เข้ารับการปฐมนิเทศและจะไม่ได้รับ เอกสารการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
         2.4.4 กำหนดการ (ดูรายละเอียด) 
    2.5 ปัจฉิมนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
        2.5.1 วัน เวลา และสถานที่
            11 มีนาคม  2555  เวลา 13.00-16.30 น.  ณ  ห้องประชุมใหญ่ศูนย์วิทยาศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

        2.5.2 เอกสารที่ต้องส่ง (ส่งเอกสาร ระหว่างวันที่ 7-10 มีนาคม  2556  ที่อาคาร 6 ชั้น 1)
            1) สมุดลงเวลาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  (แห่งละ 1 เล่ม)
            2) สมุดบันทึกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (คนละ 1 เล่ม)
            3) หนังสือรับรองการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (คนละ 1 ฉบับ)
            4) แบบประเมินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1 (คนละ 1 ฉบับ)
            5) แบบประเมินโครงการ 1 (คนละ 1 ฉบับ)
            6) รายงานสรุปโครงการ  (กลุ่มละ 1 เล่ม)
            7) รายงานสรุปการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (คนละ 1 เล่ม)

        2.5.3 กิจกรรม 
             นักศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและอาจารย์นิเทศก์แต่ละแห่ง  เล่าสรุปรายงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพปัญหา  อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่างๆ  ในระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  เพื่อสาขาวิชาเคมี จะได้นำข้อมูลไปปรับปรุงแก้ไข  ในครั้งต่อไป
        2.5.4 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
             อาจารย์ เจ้าหน้าี่ที่ และนักศึกษาสาขาวิชาเคมี (วท.บ.(เคมี)) ชั้นปีที่ 1-4 ประมาณ  126 คน
 
        2.5.5 กำหนดการ  

วันที่ : 6 ก.ย. 2555
ที่มา :
อ่าน : 1600

              สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
              680 ม. 11 ถ.นิตโย ต.ธาตเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000  โทรศัพท์ 042-970021 ต่อ 714 (อาคาร 9) ,042-970030 

โทรสาร  042-970029  หมายเลขโทรศัพท์ภายใน  อาคาร 9 ชั้น 3 IP-PHONE : 560  และ อาคาร 6 ชั้น 1 IP-PHONE : 561
              เว็บไซต์ : 
http://chemistry.sci.snru.ac.th  ; email : Chemsci@snru.ac.th  ; webmaster : onemaster@snru.ac.th